Bài 11 : Tiếng Hàn nhập môn : Phụ âm cuối p2

Bài 11 : Tiếng Hàn nhập môn : Phụ âm cuối p2

- in Học tiếng hàn cơ bản
777

Phụ âm cuối (p2)

Trong bài học trước, chúng ta học cách phát âm với 1 phụ âm cuối.
Vậy với từ có 2 phụ âm cuối, cách phát thế nào? Mời các bạn theo dõi một số các quy luật biến âm sau:

ㄳ–> k
ㄵ–> n
ㄶ–> n
ㄺ–> k
ㄻ–> m
ㄼ–> l/p
ㄽ–> l
ㄾ–> l
ㄿ–> p
ㅀ–> l
ㅄ–> p

Dựa vào cách phát âm trên, các bạn có thể đọc và viết một số các từ sau

 1. 몫, 몫이
  2. 앉다, 앉으십시오
  3. 않다, 많다, 많아요
  4. 홁, 읽다, 읽으십시오
  5. 젊다, 삶다, 젊어, 삶아
  6. 여덟, 넓다, 넓어, 밟다, 밟아
  7. 외곬, 외곬으로
  8. 핥다, 핥아
  9. 읊다, 읊어
  10. 잃다, 잃어버리다
  11. 없다, 없어지다

 

You may also like

Bài 14 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số từ vựng cơ bản

Một số từ vựng tiếng Hàn Quốc cơ