Bài 17 học tiếng hàn sơ cấp cách hỏi tối mai bạn có bận không?

Bài 17 học tiếng hàn sơ cấp cách hỏi tối mai bạn có bận không?

- in Học tiếng hàn sơ cấp
259

Học tiếng hàn sơ cấp: cách hỏi tối mai bạn có bận không? 내일 저녁에 바쁘세요?

  1. Hội thoại (회화) :

A : 내일 저녁에 바쁘세요? Tối mai bạn có bận không?

B : 아니요. 바쁘지 않아요. Không, tôi không bận

A : 우리 집에 오셔서 저녁 식사를 함께 할까요? Đến nhà tôi dùng cơm tối nhé?

B : 네, 좋습니다. 몇시에 갈까요? Vâng, được ạ. Mấy giờ đi ?

A : 저녁 일꼽 시쯤에 오세요. Hãy đến khoảng 7 giờ tối

B : 그러지요. 고맙습니다. Như thế nhé. Cảm ơn bạn

  1. Từ vựng (어휘) :

내일 : ngày mai                                          저녁 : buổi tối

바쁘다 : bận rộn                                         집 : nhà

~쯤 : chừng, khoảng                                   고맙다 : cám ơn

일어나다 : Thức dậy                                  자다 : Ngủ

밤 : đêm                                                     점심 : buổi trưa

식사하다 : ăn cơm                                    함께:  cùng với ~

 

You may also like

Bài 21 Học tiếng hàn sơ cấp nếu gửi bằng tàu thì mất bao lâu ?

I. Hội thoại (회화) : 앙리는 우체국에 갑니다.