Bài 22 Học tiếng hàn sơ cấp Bạn biết đọc chữ Hàn không ?

Bài 22 Học tiếng hàn sơ cấp Bạn biết đọc chữ Hàn không ?

- in Học tiếng hàn sơ cấp
451

Học tiếng hàn sơ cấp Bạn biết đọc chữ Hàn không ? 한글을 읽을 줄 알아요?

I .  Hội thoại (회화 ):

리 : 한겨레 신문 있습니까 ?

아저씨 : 여기 있습니다.

앙리 : 오백 원이지요 ? 여기 천 원 있어요.

아저씨 : 외국 사람인 것 같은데, 한글을 읽을 줄 알아요 ?

앙리 : 읽을 줄 알지만 뜻을 잘 모르겠어요

아저씨 : 이 신문은 한자가 없어서 좋지요 ?

앙리 : 네, 외국 사람에게는 아주 좋아요.

아저씨 : 자, 여기 거스름돈 있어요. 오백 원이에요

앙리 : 많이 파세요.

  1. Phát âm (발음):

*읽을 줄 알아요[일글쭈라라요]

*한자 [한짜]

*문법[문뻡]

  1. Ngữ pháp (문법):
  2. N 같다: Hình như, dường như, có vẻ …

– 저분은 한국 사람인 것 같습니다 .  Người đó hình như là người HQ

– 이것은 아주 좋은 시계인 것 같군요. Đồng hồ này có vẻ rất tốt nhỉ.

2.N / 모르다: Không biết

– 김 선생님을 아세요? 모르는데요 . Bạn có biết thấy Kim không ? – tôi không biết.

– 영어를 알아요? – 아니요, 몰라요 . Có biết tiếng Anh không ? – Không, không biết

* Cách chia thì đt 모르다

– 모릅니다, 모르니까, 모르면, 모를 거예요

– 몰라요,몰랐어요, 몰라서, 몰르는데

** N / 모르겠다 : không biết, không hiểu (người nói suy nghĩ như vậy)

  • 몇 번 버스를 타야 합니까? 모르겠는데요 .  Phải đi xe bus số mấy? tôi cũng không biết.
  • 이 단어 뜻을 모르겠어요. Tôi không biết nghĩa từ vựng này.

You may also like

Bài 21 Học tiếng hàn sơ cấp nếu gửi bằng tàu thì mất bao lâu ?

I. Hội thoại (회화) : 앙리는 우체국에 갑니다.