Bài 8 : Tiếng Hàn nhập môn : Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn Quốc

Bài 8 : Tiếng Hàn nhập môn : Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn Quốc

- in Học tiếng hàn cơ bản
938

 

  1. Chủ ngữ /(/ ) + vị ngữ

Ví dụ:

– 내 애인이 예쁩니다.
Người yêu tôi đẹp.

– 날씨가 좋습니다.
Thời tiết đẹp.

2.Chủ Ngữ+/(/ )+tân ngữ + / + động từ

Dùng ,  khi từ làm chủ ngữ không có patchim
Dùng ,  khi từ làm chủ ngữ có patchim
Dùng  khi từ làm tân ngữ không có patchim
Dùng  khi từ làm tân ngữ có patchim

Ví dụ:

– 저는 친구를 만납니다.
Tôi gặp bạn.

– 그는 장미꽃을 좋아합니다.
Nó thích hoa hồng.

 

You may also like

Bài 14 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số từ vựng cơ bản

Một số từ vựng tiếng Hàn Quốc cơ