Bài 9 học tiếng hàn sơ cấp Bạn từ đâu đến ? 오셨어요?

Bài 9 học tiếng hàn sơ cấp Bạn từ đâu đến ? 오셨어요?

- in Học tiếng hàn sơ cấp
318

 Học tiếng hàn sơ cấp Bạn từ đâu đến ? 오셨어요?

  1. IHội thoại (회화) :

A : 마리 씨는 어디에서 오셨어요? Marry từ đâu đến vậy?

B : 저는 프랑스에서 왔어요. Tôi từ Pháp đến

A : 언제 한국에 오셨어요? Bạn đến Hàn Quốc từ khi nào?

B : 저는 2월 26일에 왔어요. Tôi đến vào ngày 26 tháng 2

A : 한국어 공부가 재미있어요? Học tiếng Hàn có thú vị không ?

B : 네, 재미있지만 어려워요. Vâng, thú vị nhưng khó!

  1. Từ vựng (단어) :

~씨: ~ theo sau tên riêng                                     한국어 : tiếng Hàn quốc

공부하다 : học                                                    재미 있다 : hay/ thú vị

어렵다 : khó                                                        ~지만 : nhưng mà ~

언제 : khi nào

 

 

You may also like

Bài 21 Học tiếng hàn sơ cấp nếu gửi bằng tàu thì mất bao lâu ?

I. Hội thoại (회화) : 앙리는 우체국에 갑니다.