Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh khác nhau như thế nào? hay nhất

Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh khác nhau như thế nào? hay nhất

- in Tổng Hợp
74

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung mới nhất về Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?
dưới đây nhé:

 

Định nghĩa bệnh binh (Sick soldier) là gì? Bệnh binh tiếng Anh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?

Vai trò của Quân đội, Công an ở mỗi đất nước, mỗi cơ chế chính trị đều có vai trò rất phệ và quan trọng. Chính vì thế, lực lượng này được lợi những cơ chế, giảm giá nhất mực lúc tiến hành nhiệm vụ, 1 trong số ấy là chế độ đối với thương binh, bệnh binh. Vậy, Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?

* Căn cứ pháp lý:

Pháp lệnh Khuyến mãi người có công với cách mệnh số: 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 09 tháng 12 năm 2020;

Mục lục

1. Bệnh binh là gì?

Sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, quân sĩ trong Quân đội dân chúng và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an dân chúng bị mắc bệnh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên lúc làm nhiệm vụ cần kíp, gian nguy nhưng mà ko đủ điều kiện hưởng cơ chế hưu trí thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng thực bệnh binh” lúc thôi dùng cho trong Quân đội dân chúng, Công an dân chúng.

Tương tự, về chủ thể, bệnh binh buộc phải phải là những nhân vật sau: Sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, quân sĩ trong Quân đội dân chúng và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an dân chúng. Điều kiện tiếp theo để được xác nhận là bệnh binh bị mắc bệnh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên. Kèm theo ấy, việc mắc bệnh này phải chỉ cần khoảng làm nhiệm vụ cần kíp, gian nguy mà ko đủ điều kiện hưởng cơ chế hưu trí.

2. Bệnh binh tiếng Anh là gì?

Bệnh binh tiếng anh là: Sick soldier, man on the sick list;

1 số thuật ngữ có liên can:

Viet Nam’s War Invalids and Martyrs Day (July 27) : Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

– Đọc: Invalids /’ɪnvəlɪdz/, Martyrs /’mɑ:rtərz/

War heroes and martyrs = Các người hùng liệt sỹ

– Đọc: Heroes /’hɪroʊz/

Monument mập War Heroes and Martyrs = Tượng đài các người hùng liệt sỹ.

– Đọc: Monument /’mɑ:njumənt/

Vietnamese Heroic Mother = Bà mẹ Việt Nam Người hùng

Đọc: Heroic /hɪ’roʊɪk/

National liberation and reunification = (công cuộc) giải phóng và hợp nhất tổ quốc.

– Đọc: /’næʃnəl ˌlɪbə’reɪʃn ˌri:ˌju:nɪfɪ’keɪʃn/

3. Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?

Nội dung Thương binh Bệnh binh
Tỉ lệ thương tích tỉ lệ thương tổn thân thể từ 21% trở lên tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên
Giấy chứng thực “Giấy chứng thực thương binh” và “Huy hiệu thương binh” “Giấy chứng thực bệnh binh”
Các trường hợp được xác nhận – Tranh đấu hoặc trực tiếp dùng cho đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, chu toàn cương vực, an ninh đất nước;

– Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng;

– Trực tiếp đấu tranh chính trị, chiến đấu binh vận có tổ chức với địch;

– Bị địch bắt, tra tấn vẫn ko chịu khuất phục, cương quyết chiến đấu nhưng mà để lại thương tích thực thể;

– Làm trách nhiệm quốc tế;

– Can đảm tiến hành công tác cần kíp, gian nguy dùng cho quốc phòng, an ninh;

– Trực tiếp làm nhiệm vụ đào tạo đấu tranh, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ dùng cho quốc phòng, an ninh có thuộc tính gian nguy;

– Do tai nạn lúc đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên thuỳ, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc thù gian nan theo danh mục do Chính phủ quy định;

– Trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu chống tội nhân;

– Đặc trưng can đảm cứu người, cứu của cải của Nhà nước, của Quần chúng hoặc chặn đứng, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa suy tôn, giáo dục, lan tỏa phổ quát trong xã hội.

Lúc làm nhiệm vụ cần kíp, gian nguy nhưng mà ko đủ điều kiện hưởng cơ chế hưu trí
Chủ thể đặc thù Người chẳng phải là sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, quân sĩ trong Quân đội dân chúng và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an dân chúng bị thương có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 21% trở lên thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê chuẩn xác nhận là người hưởng chế độ như thương binh và cấp “Giấy chứng thực người hưởng chế độ như thương binh phải là Sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, quân sĩ trong Quân đội dân chúng và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an dân chúng
Căn cứ pháp lý Điều 23 Pháp lệnh 02/2020 Điều 26 Pháp lệnh 02/2020
Cơ chế 1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chế độ như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỉ lệ thương tổn thân thể và loại thương binh;

b) Trợ cấp người dùng cho đối với thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc thù hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên có vết thương đặc thù nặng. Thương binh, người hưởng chế độ như thương binh hưởng phụ cấp đặc thù hằng tháng thì ko hưởng phụ cấp hằng tháng.

2. Bảo hiểm y tế.

3. Điều dưỡng bình phục sức khỏe 2 năm 1 lần; trường hợp có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng bình phục sức khỏe hằng năm.

4. Dành đầu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và tập huấn, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, công ty căn cứ vào tỉ lệ thương tổn thân thể.

5. Cơ chế giảm giá quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

6. Được Nhà nước cung cấp hạ tầng thuở đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn giảm giá để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của luật pháp đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh.

– Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh như sau:

Thứ nhất, trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỉ lệ thương tổn thân thể;

Trợ cấp người dùng cho đối với bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên;

Phụ cấp đặc thù hằng tháng đối với bệnh binh có tỉ lệ thương tổn Thân thể từ 81% trở lên có bệnh đặc thù nặng. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc thù hằng tháng thì ko hưởng phụ cấp hằng tháng.

Thứ 2, bảo hiểm y tế.

Thứ 3, điều dưỡng bình phục sức khỏe 2 năm 1 lần; trường hợp có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên được điều dưỡng bình phục sức khỏe hàng năm.

Thứ tư, cơ chế giảm giá quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh 02/2020.

Cơ chế đối với thân nhân 1. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi tới chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng của thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên;

b) Người dùng cho thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

2. Thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được lợi trợ cấp tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng được lợi trợ cấp tuất hằng tháng;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ sống lẻ loi, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống lẻ loi, con mồ côi cả bác mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng được lợi trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

3. Cơ chế giảm giá quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con của thương binh, người hưởng chế độ như thương binh.

4. Trợ cấp 1 lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng lúc thương binh, người hưởng chế độ như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

5. Trợ cấp an táng đối với người hoặc tổ chức tiến hành an táng lúc thương binh, người hưởng chế độ như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

Thứ nhất, bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi tới chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng của bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên;

Người dùng cho bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Thứ 2, bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được lợi trợ cấp tuất như sau:

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng được lợi trợ cấp tuất hằng tháng;

Cha đẻ, mẹ đẻ sống lẻ loi, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống lẻ loi, con mồ côi cả bác mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng được lợi trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Thứ 3, cơ chế giảm giá quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con của bệnh binh.

Thứ tư, trợ cấp 1 lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng lúc bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

Thứ năm, trợ cấp an táng đối với người hoặc tổ chức tiến hành an táng lúc bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

Xem thêm  Ad là gì? Ý nghĩa từ Ad trong các lĩnh vực mới nhất

Trên đây là bài viết của doanh nghiệp luật TNHH Dương Gia về bệnh binh và phân biệt thương binh, bệnh binh. Trường hợp cần tham mưu các nội dung khác có liên can, vui lòng liên hệ để được cung cấp.

Đăng bởi: muonmau.vn

Phân mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là ăn gian!
Nguồn san sớt: Trường muonmau.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Trên đây là nội dung về Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?
được nhiều độc giả tìm đọc ngày nay. Chúc quý độc giả thu được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

Tham khảo bài khác cùng phân mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Từ khóa kiếm tìm: Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?

Thông tin khác

+

Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?

#Bệnh #binh #là #gì #Bệnh #binh #và #thương #binh #khác #nhau #như #thế #nào

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

 
Định nghĩa bệnh binh (Sick soldier) là gì? Bệnh binh tiếng Anh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?

Xem thêm  Tiềm lực quốc phòng là gì? Cập nhật

Related Articles

Hóa học 9 Bài 56: Ôn tập cuối năm – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 56

1 ngày ago

Hóa học 9 Bài 55: Thực hành: Thuộc tính của gluxit – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 55

1 ngày ago

Hóa học 9 Bài 54: Polime – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 54

1 ngày ago

Hóa học 9 Bài 53: Protein – Giải bài tập SGK Hóa học 9 Bài 53

1 ngày ago

Vai trò của Quân đội, Công an ở mỗi đất nước, mỗi cơ chế chính trị đều có vai trò rất phệ và quan trọng. Chính vì thế, lực lượng này được lợi những cơ chế, giảm giá nhất mực lúc tiến hành nhiệm vụ, 1 trong số ấy là chế độ đối với thương binh, bệnh binh. Vậy, Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?
* Căn cứ pháp lý:
Pháp lệnh Khuyến mãi người có công với cách mệnh số: 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 09 tháng 12 năm 2020;

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Nội dung1 1. Bệnh binh là gì?2 2. Bệnh binh tiếng Anh là gì?3 3. Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?
1. Bệnh binh là gì?
Sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, quân sĩ trong Quân đội dân chúng và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an dân chúng bị mắc bệnh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên lúc làm nhiệm vụ cần kíp, gian nguy nhưng mà ko đủ điều kiện hưởng cơ chế hưu trí thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng thực bệnh binh” lúc thôi dùng cho trong Quân đội dân chúng, Công an dân chúng.
Tương tự, về chủ thể, bệnh binh buộc phải phải là những nhân vật sau: Sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, quân sĩ trong Quân đội dân chúng và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an dân chúng. Điều kiện tiếp theo để được xác nhận là bệnh binh bị mắc bệnh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên. Kèm theo ấy, việc mắc bệnh này phải chỉ cần khoảng làm nhiệm vụ cần kíp, gian nguy mà ko đủ điều kiện hưởng cơ chế hưu trí.
2. Bệnh binh tiếng Anh là gì?
Bệnh binh tiếng anh là: Sick soldier, man on the sick list;
1 số thuật ngữ có liên can:
Viet Nam’s War Invalids and Martyrs Day (July 27) : Ngày thương binh liệt sỹ 27/7
– Đọc: Invalids /’ɪnvəlɪdz/, Martyrs /’mɑ:rtərz/
War heroes and martyrs = Các người hùng liệt sỹ
– Đọc: Heroes /’hɪroʊz/
Monument mập War Heroes and Martyrs = Tượng đài các người hùng liệt sỹ.
– Đọc: Monument /’mɑ:njumənt/
Vietnamese Heroic Mother = Bà mẹ Việt Nam Người hùng
Đọc: Heroic /hɪ’roʊɪk/
National liberation and reunification = (công cuộc) giải phóng và hợp nhất tổ quốc.
– Đọc: /’næʃnəl ˌlɪbə’reɪʃn ˌri:ˌju:nɪfɪ’keɪʃn/
3. Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?

Nội dung
Thương binh
Bệnh binh

Tỉ lệ thương tích
tỉ lệ thương tổn thân thể từ 21% trở lên
tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên

Giấy chứng thực
“Giấy chứng thực thương binh” và “Huy hiệu thương binh”
“Giấy chứng thực bệnh binh”

Các trường hợp được xác nhận
– Tranh đấu hoặc trực tiếp dùng cho đấu tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, chu toàn cương vực, an ninh đất nước;
– Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng;
– Trực tiếp đấu tranh chính trị, chiến đấu binh vận có tổ chức với địch;
– Bị địch bắt, tra tấn vẫn ko chịu khuất phục, cương quyết chiến đấu nhưng mà để lại thương tích thực thể;
– Làm trách nhiệm quốc tế;
– Can đảm tiến hành công tác cần kíp, gian nguy dùng cho quốc phòng, an ninh;
– Trực tiếp làm nhiệm vụ đào tạo đấu tranh, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ dùng cho quốc phòng, an ninh có thuộc tính gian nguy;
– Do tai nạn lúc đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên thuỳ, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc thù gian nan theo danh mục do Chính phủ quy định;
– Trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu chống tội nhân;
– Đặc trưng can đảm cứu người, cứu của cải của Nhà nước, của Quần chúng hoặc chặn đứng, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa suy tôn, giáo dục, lan tỏa phổ quát trong xã hội.
Lúc làm nhiệm vụ cần kíp, gian nguy nhưng mà ko đủ điều kiện hưởng cơ chế hưu trí

Chủ thể đặc thù
Người chẳng phải là sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, quân sĩ trong Quân đội dân chúng và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an dân chúng bị thương có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 21% trở lên thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê chuẩn xác nhận là người hưởng chế độ như thương binh và cấp “Giấy chứng thực người hưởng chế độ như thương binh
phải là Sĩ quan, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, hạ sĩ quan, quân sĩ trong Quân đội dân chúng và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an dân chúng

Căn cứ pháp lý
Điều 23 Pháp lệnh 02/2020
Điều 26 Pháp lệnh 02/2020

Cơ chế
1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chế độ như thương binh như sau:
a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỉ lệ thương tổn thân thể và loại thương binh;
b) Trợ cấp người dùng cho đối với thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;
c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên;
d) Phụ cấp đặc thù hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên có vết thương đặc thù nặng. Thương binh, người hưởng chế độ như thương binh hưởng phụ cấp đặc thù hằng tháng thì ko hưởng phụ cấp hằng tháng.
2. Bảo hiểm y tế.
3. Điều dưỡng bình phục sức khỏe 2 năm 1 lần; trường hợp có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng bình phục sức khỏe hằng năm.
4. Dành đầu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và tập huấn, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, công ty căn cứ vào tỉ lệ thương tổn thân thể.
5. Cơ chế giảm giá quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.
6. Được Nhà nước cung cấp hạ tầng thuở đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn giảm giá để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của luật pháp đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh.
– Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh như sau:
Thứ nhất, trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỉ lệ thương tổn thân thể;
Trợ cấp người dùng cho đối với bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;
Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên;
Phụ cấp đặc thù hằng tháng đối với bệnh binh có tỉ lệ thương tổn Thân thể từ 81% trở lên có bệnh đặc thù nặng. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc thù hằng tháng thì ko hưởng phụ cấp hằng tháng.
Thứ 2, bảo hiểm y tế.
Thứ 3, điều dưỡng bình phục sức khỏe 2 năm 1 lần; trường hợp có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên được điều dưỡng bình phục sức khỏe hàng năm.
Thứ tư, cơ chế giảm giá quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh 02/2020.

Xem thêm  Mã Zipcode Thanh Hoá – Mã bưu điện Thanh Hoá mới nhất New

Cơ chế đối với thân nhân
1. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi tới chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng của thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên;
b) Người dùng cho thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.
2. Thương binh, người hưởng chế độ như thương binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được lợi trợ cấp tuất như sau:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng được lợi trợ cấp tuất hằng tháng;
b) Cha đẻ, mẹ đẻ sống lẻ loi, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống lẻ loi, con mồ côi cả bác mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng được lợi trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.
3. Cơ chế giảm giá quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con của thương binh, người hưởng chế độ như thương binh.
4. Trợ cấp 1 lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng lúc thương binh, người hưởng chế độ như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
5. Trợ cấp an táng đối với người hoặc tổ chức tiến hành an táng lúc thương binh, người hưởng chế độ như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
Thứ nhất, bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 06 tuổi tới chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng của bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên;
Người dùng cho bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.
Thứ 2, bệnh binh có tỉ lệ thương tổn thân thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được lợi trợ cấp tuất như sau:
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng được lợi trợ cấp tuất hằng tháng;
Cha đẻ, mẹ đẻ sống lẻ loi, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống lẻ loi, con mồ côi cả bác mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp diễn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc thù nặng được lợi trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.
Thứ 3, cơ chế giảm giá quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này đối với con của bệnh binh.
Thứ tư, trợ cấp 1 lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng lúc bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.
Thứ năm, trợ cấp an táng đối với người hoặc tổ chức tiến hành an táng lúc bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

Trên đây là bài viết của doanh nghiệp luật TNHH Dương Gia về bệnh binh và phân biệt thương binh, bệnh binh. Trường hợp cần tham mưu các nội dung khác có liên can, vui lòng liên hệ để được cung cấp.

Đăng bởi: muonmau.vn
Phân mục: Tổng hợp

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là ăn gian!
Nguồn san sớt: Trường muonmau.vn (thptsoctrang.edu.vn)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Bạn vừa xem nội dung Bệnh binh là gì? Bệnh binh và thương binh không giống nhau như thế nào?
. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

UEB là trường gì? những điều cần biết về UEB Cập nhật

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung