Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương kiểm soát giá đất, không để xảy ra bong bóng

Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương kiểm soát giá đất, không để xảy ra bong bóng

- in Bất Động Sản
22

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại các địa phương.

Bộ Xây dựng cho biết tại một số địa phương đã, đang xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc ban hành bảng giá đất mới, việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính, nâng cấp hệ thống hạ tầng và việc triển khai các dự án lớn tại các địa phương… để tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao để lợi dụng trục lợi.

</p> <p style="text-align: justify;">Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. </p> <p style="text-align: justify;">Theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn.</p> <p style="text-align: justify;">Tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính… tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.</p> <p style="text-align: justify;">Thực hiện quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.</p> <p style="text-align: justify;">Có biện pháp quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra; có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông,…gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương và đời sống của người dân.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất, buông lỏng quản lý… vi phạm pháp luật về đất đai, về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.</p> </p></div> <p>Nguồn: vneconomy.vn</p> </div><!-- .post-content-bd --> <footer> <script> window.___gcfg = {lang: 'en-US'}; (function(w, d, s) { function go(){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], load = function(url, id) { if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.src = url; js.id = id; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }; load('//connect.facebook.net/en/all.js#xfbml=1', 'fbjssdk'); load('https://apis.google.com/js/plusone.js', 'gplus1js'); load('//platform.twitter.com/widgets.js', 'tweetjs'); } if (w.addEventListener) { w.addEventListener("load", go, false); } else if (w.attachEvent) { w.attachEvent("onload",go); } }(window, document, 'script')); </script> <div class="cf"></div> <div class="post-sharing-bd"> <ul> <li class="ps-title"> <i class="fa fa-share-alt"></i> </li> <li class="facebook"> <a title="facebook" onClick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong','Facebook','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong"> <i class="fa fa-facebook"></i> </a> </li> <li class="twitter"> <a title="twitter" onClick="window.open('http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong&text=Bộ%20Xây%20dựng%20yêu%20cầu%20địa%20phương%20kiểm%20soát%20giá%20đất,%20không%20để%20xảy%20ra%20bong%20bóng','Twitter share','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://twitter.com/share?url=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong&text=Bộ%20Xây%20dựng%20yêu%20cầu%20địa%20phương%20kiểm%20soát%20giá%20đất,%20không%20để%20xảy%20ra%20bong%20bóng"> <i class="fa fa-twitter"></i> </a> </li> <li class="linkedin"> <a title="linkedin" onClick="window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong','Linkedin','width=863,height=500,left='+(screen.availWidth/2-431)+',top='+(screen.availHeight/2-250)+''); return false;" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong"> <i class="fa fa-linkedin"></i> </a> </li> <li class="reddit"> <a title="reddit" onClick="window.open('http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong&title=Bộ%20Xây%20dựng%20yêu%20cầu%20địa%20phương%20kiểm%20soát%20giá%20đất,%20không%20để%20xảy%20ra%20bong%20bóng','Reddit','width=617,height=514,left='+(screen.availWidth/2-308)+',top='+(screen.availHeight/2-257)+''); return false;" href="http://reddit.com/submit?url=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong&title=Bộ%20Xây%20dựng%20yêu%20cầu%20địa%20phương%20kiểm%20soát%20giá%20đất,%20không%20để%20xảy%20ra%20bong%20bóng"> <i class="fa fa-reddit"></i> </a> </li> <li class="tumblr"> <a title="tumblr" onClick="window.open('http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong&name=Bộ%20Xây%20dựng%20yêu%20cầu%20địa%20phương%20kiểm%20soát%20giá%20đất,%20không%20để%20xảy%20ra%20bong%20bóng','Tumblr','width=600,height=300,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-150)+''); return false;" href="http://www.tumblr.com/share/link?url=muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong&name=Bộ%20Xây%20dựng%20yêu%20cầu%20địa%20phương%20kiểm%20soát%20giá%20đất,%20không%20để%20xảy%20ra%20bong%20bóng"> <i class="fa fa-tumblr"></i> </a> </li> <li class="google"> <a title="google" onClick="window.open('https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong','Google plus','width=585,height=666,left='+(screen.availWidth/2-292)+',top='+(screen.availHeight/2-333)+''); return false;" href="https://plus.google.com/share?url=https://muonmau.vn/bo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong"> <i class="fa fa-google-plus"></i> </a> </li> <li class="pinterest"> <a title="pinterest" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fbo-xay-dung-yeu-cau-dia-phuong-kiem-soat-gia-dat-khong-de-xay-ra-bong-bong&description=B%E1%BB%99+X%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+ki%E1%BB%83m+so%C3%A1t+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BA%A5t%2C+kh%C3%B4ng+%C4%91%E1%BB%83+x%E1%BA%A3y+ra+bong+b%C3%B3ng&media=https%3A%2F%2Fmuonmau.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2Fanh-mh-16171601704591817425036-30-0-335-543-crop-16171601777251391108734.jpg" target="_blank" /> <i class="fa fa-pinterest"></i> </a> </li> </ul> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-sharing-bd --> <div class="cf"></div> <div class="post-nav-links"> <div class="post-nav-prev"> <a href="https://muonmau.vn/lam-trang-da-bang-kem-danh-rang-chieu-don-gian-re-tien-nhung-hieu-qua" rel="prev"><span>Bài viết trước</span> Làm trắng da bằng kem đánh răng: Chiêu đơn giản, rẻ tiền nhưng hiệu quả</a> </div> <div class="post-nav-next"> <a href="https://muonmau.vn/o-nha-mua-dich-lan-phuong-vua-co-thoi-gian-tap-luyen-giu-dang-vua-bao-duong-lan-da" rel="next"><span>Bài kế</span> Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da</a> </div> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-nav-links --> <div class="cf"></div> <div class="post-related-bd"> <div class="title-bd"> <h3> Bài viết cùng chuyên mục </h3> </div><!-- .title-bd --> <section id="related-posts"> <div class="related-inner"> <div class="related-row"> <div data-val="30484" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" title="Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a></h3> <span class="ws-info"><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30482" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/phan-lo-ban-nen-1617260667007-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" title="Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?" rel="bookmark">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</a></h3> <span class="ws-info"><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30464" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/can-trong-truoc-chieu-tro-thoi-gia-dat-an-theo-quy-hoach" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/hon-quan-16182942468371782705396-113-0-688-1024-crop-161829426336086573654-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/can-trong-truoc-chieu-tro-thoi-gia-dat-an-theo-quy-hoach" title="Cẩn trọng trước chiêu trò “thổi” giá đất ăn theo quy hoạch" rel="bookmark">Cẩn trọng trước chiêu trò “thổi” giá đất ăn theo quy hoạch</a></h3> <span class="ws-info"><span>5 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> <div class="related-row"> <div data-val="30448" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/shop-villas-bien-phuong-dong-van-don-khoan-dau-tu-dang-tien" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1618391252885-0-201-1124-2000-crop-1618391259180-63754068635980-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/shop-villas-bien-phuong-dong-van-don-khoan-dau-tu-dang-tien" title="Shop villas biển Phương Đông Vân Đồn: khoản đầu tư đáng tiền" rel="bookmark">Shop villas biển Phương Đông Vân Đồn: khoản đầu tư đáng tiền</a></h3> <span class="ws-info"><span>10 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30444" class="rp-post" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/vach-thu-pham-gay-sot-dat-he-lo-su-that-chieu-lam-giau-khong-kho" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/sot-dat-ok-1617581724866-331x219.jpeg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/vach-thu-pham-gay-sot-dat-he-lo-su-that-chieu-lam-giau-khong-kho" title="Vạch “thủ phạm” gây sốt đất, hé lộ sự thật chiêu làm giàu không khó" rel="bookmark">Vạch “thủ phạm” gây sốt đất, hé lộ sự thật chiêu làm giàu không khó</a></h3> <span class="ws-info"><span>10 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> <div data-val="30426" class="rp-post last-col" > <div class="rp-thumbnail"><a href="https://muonmau.vn/du-doan-suc-hut-cua-le-ra-mat-chinh-thuc-shophouse-the-center-tai-nam-phu-quoc" rel="bookmark"> <img width="331" height="219" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/nh-trinh-kham-pha-manh-dat-xinh-dep-nam-phu-quoc-se-mang-den-nhieu-dieu-bat-ngo-cho-cac-vi-khach-moi-16182976945221066980188-25-0-699-1200-crop-1618297707980463339077-331x219.jpg" class="attachment-bd-large size-bd-large wp-post-image" alt="" /> </a></div><!-- .rp-thumbnail --> <div class="rp-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"><a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/du-doan-suc-hut-cua-le-ra-mat-chinh-thuc-shophouse-the-center-tai-nam-phu-quoc" title="Dự đoán sức hút của lễ ra mắt chính thức shophouse The Center tại Nam Phú Quốc" rel="bookmark">Dự đoán sức hút của lễ ra mắt chính thức shophouse The Center tại Nam Phú Quốc</a></h3> <span class="ws-info"><span>14 giờ ago</span></span> </div><!-- .rp-meta --> </div> </div> </div> </section> </div> <div class="cf"></div> <!-- .post-related-bd --> </footer> </article> <section id="bdCheckAlso" class="bdCheckAlso-right"> <div class="title-bd"> <h3> You may also like </h3> <div class="title-line"></div> <a href="#" id="check-also-close"><i class="fa fa-close"></i></a> </div> <div class="check-also-post"> <div class="check-also-thumb" style="background-image:url(https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-331x219.jpg);"></div> <h2 class="post-title"><a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a></h2> <p> Ông Trần Việt Hà, Giám đốc Sở </p> </div> </section> <div class="cf"></div> </div><!-- #content --> <div id="sidebar" class="theia_sticky"> <div class="theiaStickySidebar"> <section id="search-2" class="widget widget-main widget_search"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://muonmau.vn/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form></section><section id="timeline-widget-2" class="widget widget-main timeline-widget"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Theo Dòng Thời Gian</h3></div> <ul class="timeline-wrap"> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>2:05</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Săn ngàn deal du lịch hot tới 50% tại Epic Sale</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>2:02</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Lộ diện ngân hàng trả lương thưởng khủng nhất trong hệ thống hiện nay, trung bình gần 60 triệu đồng/người</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:56</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:44</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/gia-vang-hom-nay-17-4-tang-nhu-vu-bao-vot-dinh-cua-hon-mot-thang" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:42</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Giá vàng hôm nay 17/4: Tăng “như vũ bão”, vọt đỉnh của hơn một tháng</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/bo-truong-gtvt-van-hanh-thuong-mai-duong-sat-cat-linh-ha-dong-cuoi-thang-4" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>2 giờ ago</span><small>1:28</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Bộ trưởng GTVT: Vận hành thương mại đường sắt Cát Linh-Hà Đông cuối tháng 4</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> <li class="timeline-article bd-uid12,301,302,303"> <a itemprop="url" href="https://muonmau.vn/lai-quy-1-lon-vietinbank-van-than-trong-voi-loi-nhuan-2021" class="timeline-article-url"> <span class="timeline-article-date"><i class="fa fa-clock-o"></i><span>3 giờ ago</span><small>1:24</small></span> <h3 itemprop="name" class="timeline-article-title">Lãi quý 1 lớn, VietinBank vẫn thận trọng với lợi nhuận 2021</h3> </a> </li> <!-- .timeline-article --> </ul> <!-- .timeline-wrap --> </section><section id="bd-recent-posts-2" class="widget widget-main bd-recent-posts"><div class="widget-title widget-sidebar-title"><h3 class="">Tin Mới Nhất</h3></div><div class="widget-posts-list"> <div class="widget-story ws-post-first" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/phat-hien-khoi-u-mang-nao-sau-khi-bi-u-tai-mo-mat" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/jjf1617855057-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/phat-hien-khoi-u-mang-nao-sau-khi-bi-u-tai-mo-mat" rel="bookmark">Phát hiện khối u màng não sau khi bị ù tai, mờ mắt</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>1 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/da-dau-nen-dung-mat-na-gi-bat-mi-5-loai-mat-na-thien-nhien-tot-cho-lan-da-dau" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1200x628-9-min-1616432618-139-width1200height628-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/da-dau-nen-dung-mat-na-gi-bat-mi-5-loai-mat-na-thien-nhien-tot-cho-lan-da-dau" rel="bookmark">Da dầu nên dùng mặt nạ gì? Bật mí 5 loại mặt nạ thiên nhiên tốt cho làn da dầu</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>1 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/luon-om-rieng-me-sieu-ngon" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" srcset="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9-90x68.jpg 90w, https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1353730407-Luon_om_rieng_me9.jpg 320w" sizes="(max-width: 90px) 100vw, 90px" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/luon-om-rieng-me-sieu-ngon" rel="bookmark">Lươn om riềng mẻ siêu ngon</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-docx-1618477145591-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/san-ngan-deal-du-lich-hot-toi-50-tai-epic-sale" rel="bookmark">Săn ngàn deal du lịch hot tới 50% tại Epic Sale</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/1618556689-158-thumbnail-width640height480-auto-crop-watermark-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/lo-dien-ngan-hang-tra-luong-thuong-khung-nhat-trong-he-thong-hien-nay-trung-binh-gan-60-trieu-dong-nguoi" rel="bookmark">Lộ diện ngân hàng trả lương thưởng khủng nhất trong hệ thống hiện nay, trung bình gần 60 triệu đồng/người</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/photo1618454840045-16184548401951433708028-90x68.jpg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/dien-mao-ha-tinh-nam-2030" rel="bookmark">Diện mạo Hà Tĩnh năm 2030</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> <div class="widget-story ws-post-sec" role="article" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="ws-thumbnail"> <a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark"> <img width="90" height="68" src="https://muonmau.vn/wp-content/uploads/2021/04/phan-lo-ban-nen-1617260667007-90x68.jpeg" class="attachment-bd-small size-bd-small wp-post-image" alt="" /> </a> </div><!-- thumbnail /--> <div class="ws-meta"> <h3 itemprop="name" class="entry-title"> <a href="https://muonmau.vn/ban-ve-phan-lo-ban-nen-dat-bo-hoang-mua-xong-lai-gap-2-ai-dai-xay" rel="bookmark">Bàn về phân lô bán nền: Đất bỏ hoang, mua xong lãi gấp 2, ai dại xây?</a> </h3> <span class="ws-info"><a class="widget-meta-author" href="https://muonmau.vn/author/dinh_quang">Admin </a><span>2 giờ ago</span></span> </div><!-- .ws-meta --> </div><!-- .widget-story --> </div></section> </div> </div> <!-- #sidebar --> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </div><!-- #main --> <div class="cf"></div><div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> </div> </div><div class="cf"></div> <div class="cf"></div> <footer id="footer" class="footer col-four"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="container-main"> <div class="bdayh-inner"> <section id="text-2" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Muôn Màu News</h3></div> <div class="textwidget"><p>Trang cập nhật tin tức mới nhất trong ngày, tin các lĩnh vực sức khỏe, công nghệ, giáo dục, cộng đồng, và các thủ thuật kiến thức kinh nghiệm tổng hợp</p> </div> </section> <section id="text-3" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Trang Chính Muôn Màu</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-4" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Kết Website</h3></div> <div class="textwidget"></div> </section> <section id="text-5" class="widget_text widget widget-area-first widget-footer"><div class="widget-title widget-footer-title"><h3 class="">Liên Hệ Quảng Cáo</h3></div> <div class="textwidget"><p><span style="color: #ffffff;"><strong>Hotline: 0905.244.284</strong></span></p> </div> </section> </div> </div><!-- .container-main --> </div><!-- .bdayh-wrap --> </footer> <!-- #footer --> <div class="cf"></div> <div id="footer-bottom" class="footer-bottom"> <div class="bdayh-wrap"> <div class="bdayh-inner"> <div class="footer-left"> Copyright © 2020 MuonMau.vn . Powered by <a>WordPress</a>. Website Beta Version 2.0 © Chia sẻ tin nhanh - Muôn Màu Cuộc Sống </div> <!-- .footer-left--> <div class="footer-right"> <div class="nav-menu"><ul> <li class="page_item page-item-2"><a href="https://muonmau.vn/gioi-thieu">Giới thiệu</a></li> </ul></div> </div> <!-- .footer-right--> </div> </div> </div> <!-- #footer-bottom --> </div><!-- .inner-wrapper --> </div><!-- #page --> </div><!-- .page-outer --> <div id="reading-position-indicator"></div> <script> </script><script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/all-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/sticky-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var bd = {"is_singular":"1","post_reading_position_indicator":"1","sticky_sidebar":"1","imgScroll":"1","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/main.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-content/themes/magic-mag/js/jquery.flexslider-min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://muonmau.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html>