Cách dùng cấu trúc It’s (high) time

Cách dùng cấu trúc It’s (high) time

- in Tiếng Anh
369

Trả lời:

Cấu trúc câu của it’s (high) time như sau:

IT’S (HIGH) TIME + PAST SUBJUNCTIVE (từ high có thể có hoặc không)

Hiểu 1 cách nôm na, PAST SUBJUNCTIVE ở đây là mệnh đề được chia ở quá khứ đơn. Ví dụ:

  • It’s time you told your mom the truth. (Đã đến lúc cậu nói cho mẹ biết sự thật)
  • It’s high time I bought you a new new bike. (Đã đến lúc mẹ cần mua cho con 1 cái xe đạp mới rồi)
  • It’s about time this road was completed. They’ve been working on it for months. (Đã đến lúc con đường này cần phải hoàn thành. Họ làm con đường này mấy tháng trời rồi)

Vậy là 3 cấu trúc, it’s time, it’s high time, it’s about time đều có nghĩa và cách sử dụng như nhau.

Chúng ta còn có cấu trúc IT’S TIME ( FOR SOMEBODY) TO DO SOMETHING. Lưu ý là ở đây vế phía sau không có chủ ngữ nhé. Ví dụ:

  • It’s time for me to find out the truth
  • It’s time to leave, everybody!
Xem thêm  Cách đọc số thập phân và số âm trong Tiếng Anh​

You may also like

Phân biệt Abbreviation, Acronym, và Initialism trong Tiếng Anh

Mục lục1 Trả lời:2 Abbreviation3 Acronym Trả lời: