Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng Anh

Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng Anh

- in Ngữ pháp tiếng anh
1287

A. Ý nghĩa của It và cách sử dụng It

Chúng ta đã biết đại từ it có nghĩa là và được dùng để chỉ đồ vật. Đôi khi it được dùng trong câu đại diện cho một cái gì đó không rõ nghĩa và lúc này it không có nghĩa của riêng nó. Trong trường hợp này người ta gọi nó là một hư tự (Expletive).

Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách sử dụng của đại từ it trong tiếng Anh.

B. It dùng thay cho Danh động từ – Cấu trúc It’s + tính từ

Chúng ta đã biết có một số câu sử dụng danh động từ (Gerund) làm chủ từ, có thể viết lại các câu này bằng cách dùng đại từ It.

Ví dụ:

 
- Doing this exercise is very difficult.     (gerund)
--> It is very difficult to do this exercise.  (expletive)
Tht khó để làm bài tp này.

Bạn theo dõi thêm một số ví dụ khác:

 
- It is dangerous to drive fast.
Lái xe nhanh nguy him lm.

- It is pleasant to sit next to the fire.
Ngi gn ngn la tht d chu.

- It is never too late to learn.
Hc thì chng bao gi mun quá cả.

C. Đại từ it trong các thành ngữ

It còn được dùng trong các mệnh đề đặc biệt sau:

 
It is said that...   : Người ta nói rng...
It is believed that... : Người ta tin rng...
It is reported that... : Người ta báo rng...
It is rumoured that... : Người ta đồn rng...
It is thought that...  : Thiết nghĩ rng...

Ví dụ:

 
- It is said that you are building a very big house.
Người ta nói rng anh đang xây mt ngôi nhà to lm.

- It is believed that the angels exist on the earth.
Người ta tin rng các thánh thn tn ti trên trái đất.

- It is reported that your father is coming.
Người ta báo rng cha anh đang đến.

- It is rumoured that you are going to got married.
Người ta đồn rng anh sp ly vợ.

- It is thought that you had better come to see her.
Thiết nghĩ anh nên đếm thăm cô y thì hơn.

D. Sử dụng it trong các mệnh đề chỉ không gian, thời gian

Đại từ It cũng thường được dùng trong các mệnh đề chỉ thời gian (time), không gian (distance) hay các hiện tượng tự nhiên (natural phenomenon).

Ví dụ:

 
- It's too early. 
Còn sớm quá.

- It's spring now. 
Bây gi là mùa xuân.

- It is noon. 
Bui trưa.

- It is a quarter past three. 
Đã ba gi mười lăm phút.

- It rains. 
Tri mưa.

- It is fine today. 
Hôm nay tri đẹp.

- How far is it from London to Paris?
T Luân đôn ti Paris bao xa?

- It is not far from here.
Cách đây không xa lm.

- It is about ten miles. 
Cách đây khong mười dm.

E. Sử dụng đại từ it để nhấn mạnh

Đại từ It còn được dùng để nhấn mạnh một từ nào đó trong câu. Lúc này, It tạo với từ đó thành một mệnh đề và mệnh đề này nối với mệnh đề chính bằng chữ that.

Ví dụ:

 
- I killed the tiger. (Tôi giết con hổ.)
--> It was I that killed the tiger. 
Chính tôi đã giết con hổ.

- I am reading a book, not a newspaper.
Tôi đang đọc mt quyn sách không phi t báo.
--> It is a book, not a newspaper that I am reading.

F. Sử dụng đại từ it với too

It còn được sử dụng với too.

Bạn xét các ví dụ:

 
- It is too difficult to do these exercises.
Tht là khó mà làm các bài tp này.

Câu này cũng tương t như nói:
--> These exercises are too difficult. Someone can't do them.
Các bài tập này quá khó. Ai đó không làm được.

Chúng ta cũng dùng too… for + túc từ.

Ví dụ:

 
- It is too difficult for us to do these exercises.
--> These exercises are too difficult. We can't do them.

G. Cấu trúc It’s time …

Thành ngữ It’s time có nghĩa là Đã đến lúc (cho ai làm cái gì đó).

Ví dụ:

 
- It's time to go home.
Đã đến lúc về nhà rồi.

- It's time for us to go home.
Đã đến lúc chúng tôi v nhà.

Trong hai câu này, bạn cần để ý động từ phía sau là một động từ nguyên thể có to. Chủ từ của động từ này trở thành một túc từ. Câu thứ hai này có thể được viết theo cách khác:

 
- It's time we went home.

Trong cấu trúc này, chúng ta sử dụng thì quá khứ sau It’s time nhưng nghĩa của nó vẫn là hiện tại hay tương lai chứ không phải quá khứ.

Ví dụ:

 
- Why are you still in bed? It's time you got up.
Sao mày vẫn còn ở trên giường? Đã đến lúc phải dậy rồi đấy.

- I think it's time the government did something about pollution.
Tôi nghĩ đã đến lúc chính quyn phi làm cái gì đó đối vi s ô nhim.

Thường chúng ta dùng cấu trúc này khi chúng ta phàn nàn hay khiển trách ai điều gì đó.

Người ta còn dùng It’s high time hoặc It’s about time. Khi sử dụng theo hai cấu trúc này, ý nghĩa phàn nàn hay khiển trách nặng hơn.

Ví dụ:

 
- You're very selfish. It's high time you realised that you're not the 
most important person in the world.
Anh ích kỷ lắm. Đã đến lúc anh phải nhận ra rằng anh chẳng phải là kẻ 
quan trọng nhất trên thế giới này.

- It's about time Jack did some work for his examinations.
Đã đến lúc Jack phi làm mt vic gì đó cho bài thi ca anh ta.

You may also like

Hậu tố trong tiếng Anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố &