Cách sử dụng There is – There are trong tiếng Anh

Cách sử dụng There is – There are trong tiếng Anh

- in Ngữ pháp tiếng anh
592

A. Cách sử dụng There is / There are trong tiếng Anh

Bạn xét câu sau:

There is a book on the table. Câu này được dch là: Có mt quyn sách trên bàn.

Trong tiếng Anh thành ngữ: There + to be được dịch là .

Khi dùng với danh từ số nhiều, chúng ta sử dụng there are.

Ở đây, there đóng vai trò như một chủ từ. Vì vây, khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ + to be.

Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc there + to be:

many/much : nhiu some : mt vài any : bt cứ, cái nào Trong đó: many dùng vi danh t đếm được. much dùng vi danh t không đếm được.

Ví dụ:

There are many books on the table. Có nhiu sách trên bàn. nhưng There is much milk in the bottle. Có nhiu sa trong chai.

Chúng ta dùng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định và nghi vấn.

Ví dụ:

There are some pens on the table. Có vài cây bút trên bàn. There isn‘t any pen on the table. Không có cây bút nào ở trên bàn. – Is there any pens on the table? Yes, there’re some. Có cây bút nào trên bàn không? Vâng, có vài cây.

Khi đứng riêng một mình there còn có nghĩa là ở đó. Từ có ý nghĩa tương tự như therehere (ở đây).

Ví dụ:

The book is there. Quyn sách đó. I go there. Tôi đi đến đó. My house is here. Nhà tôi đây.

You may also like

Hậu tố trong tiếng Anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố &