Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O hay nhất

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O hay nhất

- in Ngữ văn
110

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
dưới đây nhé:

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được muonmau.vn biên soạn, phương trình này sẽ hiện ra trong nội dung các bài học: Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, Hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt…. cũng như các dạng bài tập.

Chờ đợi tài liệu này có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình 1 cách nhanh và xác thực hơn.

  Mục lục

  1. Phương trình phản ứng Fe3O4 công dụng với H2SO4 loãng

  2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

  2. Thăng bằng phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  +8/3Fe3O4 + H2S+6O4+3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

  Bạn đang xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  1 x

  1 x

  6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (công đoạn  oxi hóa)

  S+6 + 2e → S+4 (Công đoạn khử)

  Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

  4. Điều kiện phản ứng Fe3O4 công dụng với dung dịch H2SO4

  Ko có

  5. Cách thực hiện phản ứng cho Fe3O4 công dụng với dung dịch H2SO4

  Cho Fe3O4 công dụng với dung dịch axit sunfuric H2SO4

  6. Hiện tượng Hóa học

  Lúc cho Fe3O4 công dụng với dung dịch axit H2SO4 thành phầm sinh ra muối sắt (III) sunfat và có khí mùi hắc lưu hoàng đioxit thoát ra.

  7. Thuộc tính của sắt từ oxit Fe3O4

  Khái niệm: Là hỗn hợp của 2 oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, có từ tính.

  Công thức phân tử Fe3O4

  • Thuộc tính vật lí

  Là chất rắn, màu đen, ko tan trong nước và có từ tính.

  • Thuộc tính hóa học

  + Tính oxit bazơ

  Fe3O4 công dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hợp muối sắt (II) và sắt (III).

  Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

  Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

  + Tính khử

  Fe3O4 là chất khử lúc công dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh:

  3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

  + Tính oxi hóa

  Fe3O4 là chất oxi hóa lúc công dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

  Fe3O4 + 4H2 oversett^o rightarrow3Fe + 4H2O

  Fe3O4 + 4CO oversett^o rightarrow3Fe + 4CO2

  3 Fe3O4 + 8Al oversett^o rightarrow4Al2O3 + 9Fe

  8. Bài tập áp dụng liên can

  Câu 1. Sắt công dụng với H2O ở nhiệt độ cao hơn 570oC thì tạo ra H2 và thành phầm rắn là

  A. FeO.

  B. Fe3O4.

  C. Fe2O3.

  D. Fe(OH)2.

  Đáp án A

  Câu 2. Dung dịch nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

  A. H2SO4

  B. dung dịch HNO3 loãng

  C. dung dịch AgNO3

  D. dung dịch HCl đặc

  Đáp án D

  Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

  Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

  Fe + 2HCl đặc → FeCl2 + H2

  Câu 3. Cho 2,24 gam Fe công dụng với oxi, nhận được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 1M là

  A. 25 ml.

  B. 50 ml.

  C. 100 ml.

  D. 150 ml.

  Đáp án C

  Vận dụng bảo toàn nguyên tố ta có:

  nH = 2nO = 2.(3,04 – 2,24)/16 = 0,1 mol

  Thể tích dung dịch HCl 1M là

  V = 0,1.1000/2 = 50 ml

  Câu 4. Dãy kim khí nào dưới đây công dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

  A. Al, Mg, Cu

  B. Fe, Mg, Ag

  C. Al, Fe, Mg

  D. Al, Fe, Cu

  Đáp án C

  2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

  Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

  Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

  Câu 5. Cho phương trình phản ứng hóa học sau:

  Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Tổng hệ số thăng bằng tối giản của phương trình trên là:

  A. 17

  B. 18

  C. 19

  D. 20

  Đáp án B

  Câu 6. Lúc đốt cháy hoàn toàn sắt trong ko khí thành phầm nhận được chất rắn là?

  A. Fe3O4.

  B. Fe2O3.

  C. FeO.

  D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.

  Đáp án A

  Câu 7. Vật liệu chính để sản xuất thép là:

  A. Sắt phế liệu

  B. Khí oxi

  C. Gang

  D. SiO2, CaCO3

  Đáp án C

  Câu 8. Để phân biệt các dung dịch loãng: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

  A. Dung dịch 3(OH)2 và bột Cu kim khí

  B. Kim khí sắt và đồng

  C. Dung dịch Ca(OH)2

  D. Kim khí nhôm và sắt

  Đáp án A

  Để nhận diện 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 ta dùng BaCl2 và Cu vì

  BaCl2 giúp trông thấy H2SO4 do chỉ tạo kết tủa trắng với chất này

  Cu trông thấy HCl vì ko xảy ra phản ứng, còn HNO3 tạo ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí

  3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

  Câu 9. Nung hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới lúc hoàn thành phản ứng nhận được chất rắn A. Cho A công dụng với dung dịch HCl dư, nhận được khí B. Tỉ khối của B so với ko khí là:

  A. 0,8045

  B. 0,7560

  C. 0,7320

  D. 0,9800

  Đáp án A

  Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol

  X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)

  → Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2

  → MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3

  → d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046

  Câu 10. Hòa tan 20 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng 1 lượng dung dịch HCl vừa đủ, nhận được 2,24 lít hidro (đktc) và dung dịch X. Cho dd X công dụng với dung dịch NaOH lấy dư. Lấy kết tủa nhận được đem nung hot trong ko khí tới khối lượng ko đổi nhận được chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y là:

  A. 16 gam.

  B. 24 gam.

  C. 12 gam.

  D. 30 gam.

  Đáp án B

  nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)

  Phương trình hóa học:

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

  Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

  → mFe2O3 = mhh – mFe = 20 – 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)

  Theo Phương trình hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)

  Theo Phương trình hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

  Dung dịch X nhận được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

  Kết tủa nhận được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

  Nung 2 kết tủa này nhận được Fe2O3

  BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)

  → mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)

  Câu 11. Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (thành phầm khử độc nhất). Trị giá của m là:

  Xem thêm  So sánh tính chất hóa học, tính chất vật lý của CO2 và SO2 – Hóa lớp 11 hay nhất

  A. 7,84

  B. 6,12

  C. 5,60

  D. 12,24

  Đáp án A

  nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

  Phản ứng (1) xảy ra, khối lượng chất tan giảm đi, nhưng mà theo đề bài, khối lượng chất tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xảy ra phản ứng hoà tan Fe dư

  2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

  ⇒ phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn,

  ⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

  mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

  Câu 12. Có các vật liệu:

  (1). Quặng sắt.

  (2). Quặng Cromit.

  (3). Quặng Boxit.

  (4). Than cốc.

  (5). Than đá.

  (6). CaCO3.

  (7). SiO2.

  Những vật liệu dùng để luyện gang là:

  A. (1), (3), (4), (5).

  B. (1), (4), (7).

  C. (1), (3), (5), (7).

  D. (1), (4), (6), (7).

  Đáp án D

  Vật liệu dùng để luyện ngang là quặng sắt có chưa 30-95% oxi sắt, ko chứa hoặc chứa rất ít S,P

  Than cốc(ko có trong thiên nhiên,phải điều chế từ than mỡ) có vai trò phân phối nhiệt lúc cháy, tạo ra chất khử là CO và tạo thành gang

  Chất chảy CaCO3 ở nhiệt độ cao bị phân hủy thành CaO, sao đấy hóa hợp với SiO2 là chất khó hot cháy có trong quặng sắt thành xỉ silicat dễ hot chảy, có khối lượng riêng nhỉ nổi lên trên gang

  Câu 13. Cho 8,4 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được m gam chất rắn X. Trị giá của m là

  A. 24,8

  B. 32

  C. 21,6

  D. 12,24

  Đáp án A

  nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

  Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xảy ra phản ứng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo muối Fe2+

  ne Fe cho tối đa = 0,15.2 = 0,3 mol

  ne Ag+ nhận tối đa = 0,2 mol

  ne Cu2+ nhận tối đa = 0,1.2 = 0,2 mol

  Ta thấy : 0,2 < ne Fe cho tối đa < 0,2 + 0,2

  => Ag+ phản ứng hết, Cu2+ phản ứng 1 phần

  => ne Cu2+ nhận tạo Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol

  => m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

  Câu 14. Hòa tan hoàn toàn a gam 1 oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc vừa đủ , có chứa 0,075 mol H2SO4, nhận được b gam 1 muối và có 168 ml khí SO2 (đktc độc nhất thoát ra). Trị giá của b là

  A. 8.

  B. 9.

  C. 16.

  D. 12.

  Đáp án B

  Ta có: nSO2 = 0,0075 mol

  => nSO4(2-) = nH2SO4 – nSO2 = 0,0675 mol

  Sau phản ứng muối nhận được là:

  Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).

  => x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

  Câu 15. Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được hỗn hợp gồm 2 khí NO2 và NO có VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối đối với O2 bằng 2,625. Thành phần % theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của Fe đã dùng là

  A. 25% và 75%; 2,24 gam.

  B. 25% và 75%; 22,4 gam.

  C. 35% và 65%; 22,4 gam.

  D. 45% và 55%; 2,24 gam.

  Đáp án B

  Gọi số mol NO2 và NO lần là lượt a, b

  Ta có hệ phương trình:

  a + b = 0,8

  46a + 30b = 0,8.(2,625.32)

  => a = 0,6 và b = 0,2

  %VNO2 = 75% ;

  %VNO = 25%

  N+5 + 1e → N+4 (NO2)

  0,6 ← 0,6

  N+5 + 3e → N+2 (NO)

  0,6 ← 0,2

  Fe0 → Fe+3 + 3e

  0,1 ← 0,3

  => mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

  Câu 16. Hoà tan hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam HNO3, nhận được 1,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được cho công dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, lọc kết tủa đem nung tới khối lượng ko đổi nhận được 9,76 gam chất rắn X. Nồng độ % của dung dịch HNO3 có trị giá là

  A. 47,2%.

  B. 46,2%.

  C. 46,6%.

  D. 44,2%.

  Đáp án B

  Chất rắn X là Fe2O3

  => nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol

  Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe

  => nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol

  Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 lần là lượt x, y (mol)

  Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe

  => 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3

  => 3x + y = 0,12 (I)

  Vận dụng định luật bảo toàn electron

  => nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2

  => x + 15y = 0,07 (II)

  Từ (I) và (II) => x = 0,04; y = 0,002

  Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố Na

  => nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)

  nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)

  => nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)

  Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố N là:

  nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)

  => C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%

  …………………….

  muonmau.vn đã gửi đến bạn phương trình hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được muonmau.vn biên soạn là phản ứng oxi hóa khử, đối phản ứng lúc cho sắt từ oxit công dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc thành phầm nhận được là muối sắt (III) sunfat và sinh ra mùi hắc. Đây là 1 phương trình kha khá khó, do đấy trong công đoạn thăng bằng các bạn cực kỳ cẩn thận.

  Chúc các bạn học tập tốt.

  Trên đây muonmau.vn đã giới thiệu đến các bạn học trò Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm 1 số tài liệu liên can có ích trong công đoạn học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

  Tuy nhiên, muonmau.vn đã thành lập group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Tổ quốc miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học trò tham dự nhóm, để có thể thu được những tài liệu, đề thi mới nhất.

  Phân mục: Giáo dục

  TagsHóa Học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8

  Trên đây là nội dung về Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  được nhiều độc giả kiếm tìm ngày nay. Chúc quý bạn đọc tích lũy được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

  Tham khảo bài khác cùng phân mục: Ngữ Văn

  Từ khóa kiếm tìm: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  Thông tin khác

  +

  Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  #Fe3O4 #H2SO4 #Fe2SO43 #SO2 #H2O

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được muonmau.vn biên soạn, phương trình này sẽ hiện ra trong nội dung các bài học: Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, Hóa học 12: Bài 32 Hợp chất của sắt…. cũng như các dạng bài tập.
  Chờ đợi tài liệu này có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình 1 cách nhanh và xác thực hơn.

  Xem thêm  Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới) hay nhất

  Bài viết vừa mới đây

  Hóa học là gì? Hóa học có vài trò gì trong cuộc sống chúng ta? cần làm gì để học tốt môn hóa học – Hóa 8 bài 1

  06/03/2022

  Bài tập tành tập về Chất, Nguyên tử, Phân tử – Hóa 8 bài 8

  06/03/2022

  Chất là gì? chất thuần khiết và hỗn hợp là gì? cách phân biệt chất và vật thể, tách chất ra khỏi hỗn hợp – Hóa 8 bài 2

  06/03/2022

  Cách tính theo công thức hoá học và bài tập áp dụng – hoá 8 bài 21

  06/03/2022

  Nội dung1 1. Phương trình phản ứng Fe3O4 công dụng với H2SO4 loãng1.1 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O2 2. Thăng bằng phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O3 4. Điều kiện phản ứng Fe3O4 công dụng với dung dịch H2SO44 5. Cách thực hiện phản ứng cho Fe3O4 công dụng với dung dịch H2SO45 6. Hiện tượng Hóa học6 7. Thuộc tính của sắt từ oxit Fe3O47 8. Bài tập áp dụng liên can
  1. Phương trình phản ứng Fe3O4 công dụng với H2SO4 loãng

  2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

  2. Thăng bằng phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  +8/3Fe3O4 + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O
  Bạn đang xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  1 x
  1 x

  6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (công đoạn  oxi hóa)
  S+6 + 2e → S+4 (Công đoạn khử)

  Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O
  4. Điều kiện phản ứng Fe3O4 công dụng với dung dịch H2SO4
  Ko có
  5. Cách thực hiện phản ứng cho Fe3O4 công dụng với dung dịch H2SO4
  Cho Fe3O4 công dụng với dung dịch axit sunfuric H2SO4
  6. Hiện tượng Hóa học
  Lúc cho Fe3O4 công dụng với dung dịch axit H2SO4 thành phầm sinh ra muối sắt (III) sunfat và có khí mùi hắc lưu hoàng đioxit thoát ra.
  7. Thuộc tính của sắt từ oxit Fe3O4
  Khái niệm: Là hỗn hợp của 2 oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, có từ tính.
  Công thức phân tử Fe3O4

  Thuộc tính vật lí

  Là chất rắn, màu đen, ko tan trong nước và có từ tính.

  Thuộc tính hóa học

  + Tính oxit bazơ
  Fe3O4 công dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hợp muối sắt (II) và sắt (III).
  Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
  Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O
  + Tính khử
  Fe3O4 là chất khử lúc công dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh:
  3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
  + Tính oxi hóa
  Fe3O4 là chất oxi hóa lúc công dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:
  Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O
  Fe3O4 + 4CO 3Fe + 4CO2
  3 Fe3O4 + 8Al 4Al2O3 + 9Fe
  8. Bài tập áp dụng liên can
  Câu 1. Sắt công dụng với H2O ở nhiệt độ cao hơn 570oC thì tạo ra H2 và thành phầm rắn là
  A. FeO.
  B. Fe3O4.
  C. Fe2O3.
  D. Fe(OH)2.

  Đáp án A

  Câu 2. Dung dịch nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?
  A. H2SO4
  B. dung dịch HNO3 loãng
  C. dung dịch AgNO3 dư
  D. dung dịch HCl đặc

  Đáp án D
  Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2
  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O
  Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
  Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag
  Fe + 2HCl đặc → FeCl2 + H2

  Câu 3. Cho 2,24 gam Fe công dụng với oxi, nhận được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 1M là
  A. 25 ml.
  B. 50 ml.
  C. 100 ml.
  D. 150 ml.

  Đáp án C
  Vận dụng bảo toàn nguyên tố ta có:
  nH = 2nO = 2.(3,04 – 2,24)/16 = 0,1 mol
  Thể tích dung dịch HCl 1M là
  V = 0,1.1000/2 = 50 ml

  Câu 4. Dãy kim khí nào dưới đây công dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
  A. Al, Mg, Cu
  B. Fe, Mg, Ag
  C. Al, Fe, Mg
  D. Al, Fe, Cu

  Đáp án C
  2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2
  Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2
  Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

  Câu 5. Cho phương trình phản ứng hóa học sau:
  Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O
  Tổng hệ số thăng bằng tối giản của phương trình trên là:
  A. 17
  B. 18
  C. 19
  D. 20

  Đáp án B

  Câu 6. Lúc đốt cháy hoàn toàn sắt trong ko khí thành phầm nhận được chất rắn là?
  A. Fe3O4.
  B. Fe2O3.
  C. FeO.
  D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.

  Đáp án A

  Câu 7. Vật liệu chính để sản xuất thép là:
  A. Sắt phế liệu
  B. Khí oxi
  C. Gang
  D. SiO2, CaCO3

  Đáp án C

  Câu 8. Để phân biệt các dung dịch loãng: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
  A. Dung dịch 3(OH)2 và bột Cu kim khí
  B. Kim khí sắt và đồng
  C. Dung dịch Ca(OH)2
  D. Kim khí nhôm và sắt

  Đáp án A
  Để nhận diện 3 axit HCl, HNO3, H2SO4 ta dùng BaCl2 và Cu vì
  BaCl2 giúp trông thấy H2SO4 do chỉ tạo kết tủa trắng với chất này
  Cu trông thấy HCl vì ko xảy ra phản ứng, còn HNO3 tạo ra khí ko màu hóa nâu trong ko khí
  3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

  Câu 9. Nung hỗn hợp gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới lúc hoàn thành phản ứng nhận được chất rắn A. Cho A công dụng với dung dịch HCl dư, nhận được khí B. Tỉ khối của B so với ko khí là:
  A. 0,8045
  B. 0,7560
  C. 0,7320
  D. 0,9800

  Đáp án A
  Ta có:  Số mol của nFe phả ứng = nS = 0,2 mol
  X gồm: Fe (dư 0,1) và FeS (0,2)
  → Khí: H2 (0,1) và H2S: 0,2
  → MY = (0,1. 2 + 0,2. 34) : 0,3 = 70/3
  → d(Y/ kk) = (70/3) : 29 = 0,8046

  Câu 10. Hòa tan 20 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng 1 lượng dung dịch HCl vừa đủ, nhận được 2,24 lít hidro (đktc) và dung dịch X. Cho dd X công dụng với dung dịch NaOH lấy dư. Lấy kết tủa nhận được đem nung hot trong ko khí tới khối lượng ko đổi nhận được chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y là:
  A. 16 gam.
  B. 24 gam.
  C. 12 gam.
  D. 30 gam.

  Đáp án B
  nH2(đktc) = 2,24:22,4 = 0,1 (mol)
  Phương trình hóa học:
  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (1)
  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)
  Theo Phương trình hóa học(1): nFe = nH2 = 0,1 (mol) → mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)
  → mFe2O3 = mhh – mFe = 20 – 5,6 =14,4 (g) → nFe2O3 = 14,4 : 160 = 0,09 (mol)
  Theo Phương trình hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,1 (mol)
  Theo Phương trình hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,1 = 0,2 (mol)
  Dung dịch X nhận được chứa: FeCl2: 0,1 (mol) và FeCl3: 0,2 (mol)
  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl
  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
  Kết tủa nhận được Fe(OH)2 và Fe(OH)3
  Nung 2 kết tủa này nhận được Fe2O3
  BTNT Fe: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,1 + 0,2)/2 = 0,15 (mol)
  → mFe2O3 = 0,015.160 = 24 (g)

  Xem thêm  Sơ đồ tư duy Hịch tướng sĩ Cập nhật

  Câu 11. Hòa tan hết m gam Fe bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (thành phầm khử độc nhất). Trị giá của m là:
  A. 7,84
  B. 6,12
  C. 5,60
  D. 12,24

  Đáp án A
  nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam
  Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)
  Phản ứng (1) xảy ra, khối lượng chất tan giảm đi, nhưng mà theo đề bài, khối lượng chất tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xảy ra phản ứng hoà tan Fe dư
  2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)
  ⇒ phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn,
  ⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam
  mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

  Câu 12. Có các vật liệu:
  (1). Quặng sắt.
  (2). Quặng Cromit.
  (3). Quặng Boxit.
  (4). Than cốc.
  (5). Than đá.
  (6). CaCO3.
  (7). SiO2.
  Những vật liệu dùng để luyện gang là:
  A. (1), (3), (4), (5).
  B. (1), (4), (7).
  C. (1), (3), (5), (7).
  D. (1), (4), (6), (7).

  Đáp án D
  Vật liệu dùng để luyện ngang là quặng sắt có chưa 30-95% oxi sắt, ko chứa hoặc chứa rất ít S,P
  Than cốc(ko có trong thiên nhiên,phải điều chế từ than mỡ) có vai trò phân phối nhiệt lúc cháy, tạo ra chất khử là CO và tạo thành gang
  Chất chảy CaCO3 ở nhiệt độ cao bị phân hủy thành CaO, sao đấy hóa hợp với SiO2 là chất khó hot cháy có trong quặng sắt thành xỉ silicat dễ hot chảy, có khối lượng riêng nhỉ nổi lên trên gang

  Câu 13. Cho 8,4 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được m gam chất rắn X. Trị giá của m là
  A. 24,8
  B. 32
  C. 21,6
  D. 12,24

  Đáp án A
  nFe = 0,15 mol; nAgNO3 = 0,2mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol
  Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xảy ra phản ứng Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo muối Fe2+
  ne Fe cho tối đa = 0,15.2 = 0,3 mol
  ne Ag+ nhận tối đa = 0,2 mol
  ne Cu2+ nhận tối đa = 0,1.2 = 0,2 mol
  Ta thấy : 0,2 < ne Fe cho tối đa < 0,2 + 0,2
  => Ag+ phản ứng hết, Cu2+ phản ứng 1 phần
  => ne Cu2+ nhận tạo Cu = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol => nCu = 0,05 mol
  => m = mAg + mCu = 0,2.108 + 0,05.64 = 24,8 gam

  Câu 14. Hòa tan hoàn toàn a gam 1 oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đậm đặc vừa đủ , có chứa 0,075 mol H2SO4, nhận được b gam 1 muối và có 168 ml khí SO2 (đktc độc nhất thoát ra). Trị giá của b là
  A. 8.
  B. 9.
  C. 16.
  D. 12.

  Đáp án B
  Ta có: nSO2 = 0,0075 mol
  => nSO4(2-) = nH2SO4 – nSO2 = 0,0675 mol
  Sau phản ứng muối nhận được là:
  Fe2(SO4)3 = x mol → 3x (mol) SO4(2-).
  => x = 0,0675/3 = 0,0225 mol => b = 9 gam

  Câu 15. Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được hỗn hợp gồm 2 khí NO2 và NO có VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối đối với O2 bằng 2,625. Thành phần % theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của Fe đã dùng là
  A. 25% và 75%; 2,24 gam.
  B. 25% và 75%; 22,4 gam.
  C. 35% và 65%; 22,4 gam.
  D. 45% và 55%; 2,24 gam.

  Đáp án B
  Gọi số mol NO2 và NO lần là lượt a, b
  Ta có hệ phương trình:
  a + b = 0,8
  46a + 30b = 0,8.(2,625.32)
  => a = 0,6 và b = 0,2
  %VNO2 = 75% ;
  %VNO = 25%
  N+5 + 1e → N+4 (NO2)
  0,6 ← 0,6
  N+5 + 3e → N+2 (NO)
  0,6 ← 0,2
  Fe0 → Fe+3 + 3e
  0,1 ← 0,3
  => mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

  Câu 16. Hoà tan hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam HNO3, nhận được 1,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch nhận được cho công dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 2M, lọc kết tủa đem nung tới khối lượng ko đổi nhận được 9,76 gam chất rắn X. Nồng độ % của dung dịch HNO3 có trị giá là
  A. 47,2%.
  B. 46,2%.
  C. 46,6%.
  D. 44,2%.

  Đáp án B
  Chất rắn X là Fe2O3
  => nFe2O3 = 9,76/160 = 0,061 mol
  Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe
  => nFe(OH)3 = 2.nFe2O3 = 0,061.2 = 0,122 mol
  Gọi số mol của Fe3O4, FeS2 lần là lượt x, y (mol)
  Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe
  => 3. nFe3O4 + nFeS2 = nFe(OH)3
  => 3x + y = 0,12 (I)
  Vận dụng định luật bảo toàn electron
  => nFe3O4 + 15 . nFeS2 = nNO2
  => x + 15y = 0,07 (II)
  Từ (I) và (II) => x = 0,04; y = 0,002
  Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố Na
  => nKOH = nKNO3 + 2 . nK2SO4 (1)
  nK2SO4 = 2 . nFeS2 = 0,002 . 2 = 0,004 mol (2)
  => nKNO3 = 0,04 – 0,004 . 2 = 0,392 (mol)
  Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố N là:
  nHNO3 = nKNO3 + nNO2 = 0,392 + 0,07 = 0,462 (mol)
  => C% HNO3 = (0,462 . 63) : 63 . 100% = 46,2%

  …………………….
  muonmau.vn đã gửi đến bạn phương trình hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được muonmau.vn biên soạn là phản ứng oxi hóa khử, đối phản ứng lúc cho sắt từ oxit công dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc thành phầm nhận được là muối sắt (III) sunfat và sinh ra mùi hắc. Đây là 1 phương trình kha khá khó, do đấy trong công đoạn thăng bằng các bạn cực kỳ cẩn thận.
  Chúc các bạn học tập tốt.
  Trên đây muonmau.vn đã giới thiệu đến các bạn học trò Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm 1 số tài liệu liên can có ích trong công đoạn học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

  Tuy nhiên, muonmau.vn đã thành lập group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Tổ quốc miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học trò tham dự nhóm, để có thể thu được những tài liệu, đề thi mới nhất.

  Phân mục: Giáo dục

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  TagsHóa Học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8

  Bạn vừa xem nội dung Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  . Chúc bạn vui vẻ

  You may also like

  Bài 2 trang 114 SGK Ngữ văn 12 tập 1 hay nhất

  Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung