High quality/high in quality

High quality/high in quality

- in Tiếng Anh
51

Trả lời:

High in quality trong ví dụ trên không sử dụng cùng với “at” nên câu 2 là sai. Để diễn tả ý của người nói (Công ty sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao), chúng ta có thể diễn đạt theo những cách sau:

  • “The company manufactures the goods at high quality
  • “The company manufactures the goods that are high in quality“.
  • The company manufactures goods of high quality.

You may also like

Tắm mưa Tiếng Anh là gì

Trả lời: “Tắm mưa” là một khái niệm