Bài 29 Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Chưa thể nói chuyện dài được

Bài 29 Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Chưa thể nói chuyện dài được

- in Học tiếng hàn sơ cấp
508

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Chưa thể nói chuyện dài được  아직도 이야기를 길게 못 해요

  1. Phát âm (발음) :

1.꽤[꽤/꿰]

2.정확하군요[정화카구뇨]

3.그렇게[그러케] 이렇게[이러케] 저렇게[저러케]

  1. Ngữ pháp (문법) :
  2. A-trạng từ (tính từ+) thể hiện tính chất , nhấn mạnh hơn về trạng thái sự việc. Có thể dịch theo nghĩa vốn có của A hoặc thêm từ “một cách ” trước A.

-정확하게 발음을 하는군요.  Bạn phát âm một cách chính xác thật

-영희는 옷을 아주 싸게 샀어요. Younghee mua áo rất rẻ

-좀 늦게 가면 안 됩니까? Đi về muộn một chút k được sao?

-좋다->좋게                                               -쉽다->쉽게

-늦다->늦게                                               -싸다->싸게

-짧다->짧게                                               -맛있다->맛있게

-바쁘다->바쁘게                                        -재미있다->재미있게

-비싸다->비싸게                                        -정확하다->정확하게

  1. N처럼:  so sánh giống ~ , bằng ~ , như ~

-월슨 씨는 한국 사람 처럼 한국말을 잘해요. Wilson nói tiếng Hàn giỏi như người HQ

-그 여자는 꽃처럼 아름다워요.  Cô gái đó đẹp như hoa

  1. A/V1 -() A/V2-() 거예요: nếu A/V thì sẽ, có lẽ A/V 2 (tương lai gần)

-친구한테 선물을 받으면 기쁠 거예요. Tôi sẽ vui nếu nhận quà từ bạn

-이약을 먹으면 기침을 안 할 예요 . Nếu uống thuốc này thì k còn ho

-그 책을 너무 비싸면 안 살 거예요. Nếu cuốn sách đó đắt quá có lẽ sẽ k mua

** A/V-/었을 거예요:  có lẽ đã  A/V (quá khứ )

-9시 30분이니까 수업을 시작헸을 거예요.  Là 9g 30 chắc là lớp học đã bắt đầu rồi

-10년 전에는 그 여자도 예뻤을 거예요. Chắc 10 năm trước cô gái đó cũng rất đẹp

III. Từ vựng và cách biểu đạt (어휘화 표현) :

1.오래간만이다: lâu lắm k gặp

-오래간만이에요 ,영숙 씨. Lâu lắm rồi mới gặp bạn Youngsuk

-참 오래간만이군요.  Thật lâu quá rồi mới gặp đây

2.그동안 : trong suốt thời gian đó

-그동안 고향에 내려가서 지냈어요. Suốt thời gian qu a tôi sống ở dưới quê

김 선생님 ,그동안 안녛하셨어요? Thầy Kim (trong thời quan qua ) khỏe chứ ạ ?

  1. ~ : rất ~ , khá ~

-오른은 꽤 춥지요? Hôm nay khá lạnh

-시험이 꽤 어려웠어요. Kỳ thi khó nhiều

  1. 아직도: vẫn chưa

-3월이지만 아직도 춥습니다 . Tháng 3 mà vẫn còn lạnh

-아직도 한국말을 잘 못해요. Tôi vẫn chưa nói tiếng Hàn giỏi

  1. 그렇게/저헣게/이랗게: như thế kia ,thế này, thế đó

-그렇게 하면 좋겠어요 . Làm như thế đó thì ok

-저렇게 하면 안 돼요 . Làm như vậy không được

-이렇게 발음해 보세요 . Hãy phát âm như thế này

You may also like

Bài 21 Học tiếng hàn sơ cấp nếu gửi bằng tàu thì mất bao lâu ?

I. Hội thoại (회화) : 앙리는 우체국에 갑니다.