Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

I. Mua bán bất động sản-房地产买卖 Fángdìchǎn mǎimài 1. Bán ra 出售 Chūshòu 2. Hợp đồng (khế ước) 契约 Qìyuē 3. Gia hạn khế ước续约 Xù yuē 4. Vi phạm hợp ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Từ vựng tiếng Hoa chuyên ngành bất động sản

Các bạn cùng học từ vựng tiếng Hoa chủ đề âm nhạc với mình nhé Âm nhạc 音乐 Yīnyuè 古典音乐            Gǔdiǎn yīnyuè             âm nhạc cổ điển 黑人音乐            Hēirén yīnyuè              âm nhạc ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Từ vựng tiếng Hoa chủ đề Âm nhạc

I. Hội thoại (회화) : 앙리는 우체국에 갑니다. 고향 친구에게 쓴 편지를 부치려고 합니다. 또 며칠 전에 산 책을 동생에게 보내 주려고 합니다. 앙리 : 이것을 모두 프랑스에 ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 21 Học tiếng hàn sơ cấp nếu gửi bằng tàu thì mất bao lâu ?

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Tôi định đi nhà sách Đệ Nhất thì đi như thế nào ? 제일서점에 가려면 어떻게 해야 돼요? Phát âm ( 발음 ) : 1.곧장[곧짱] 2.왼쪽[왼쪽/웬쪽] Ngữ ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 30 Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Tôi định đi nhà sách Đệ Nhất thì đi như thế nào ?

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Sẽ làm bánh Songpyeon ở nhà 집에서 송편이나 만들까 해요. Hội thoại (회화): 미치코: 모레가 추석인데 지연 씨는 뭐 할 거예요? Michiko : Ngày mốt là ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 32 Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Sẽ làm bánh Songpyeon ở nhà

Học tiếng hàn sơ cấp : Cách nói tìm nhà khó phải không trong tiếng hàn !   집 찾기 어려웠지요? Phát âm (발음): 1.꽃을[꼬츨] 2.놓으면 [노으면] Ngữ pháp (문법): 1/ V-기(가) A : động ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 31 Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Tìm nhà khó phải không ?

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Chưa thể nói chuyện dài được  아직도 이야기를 길게 못 해요 Phát âm (발음) : 1.꽤[꽤/꿰] 2.정확하군요[정화카구뇨] 3.그렇게[그러케] 이렇게[이러케] 저렇게[저러케] Ngữ pháp (문법) : A-게: trạng ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 29 Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Chưa thể nói chuyện dài được

Học tiếng hàn sơ cấp các nói Buổi sáng đầu năm phải ăn Tteokguk 설날 아침에는 떡국을 먹어야 돼요 Phát âm (발음): 1.설날[설랄] 2.별일 없으면[별리럽쓰면] 3.끓일 줄 알아료[끄릴쭈라라요] Ngữ pháp (문법) : ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 28 Học tiếng hàn sơ cấp các nói Buổi sáng đầu năm phải ăn Tteokguk

Học tiếng hàn sơ cấp Tôi đến để đăng ký lớp học tiếng Hàn 한국어반 등록을 하려고 왔어요 Phát âm (발음) : 1.어학연구소[어항년구소] 2.등록[등녹] 등록금[등녹끔] 3.생년월일[생녀눠릴] Ngữ pháp (문법) : V-(으)려고 V  : ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 27 Học tiếng hàn sơ cấp Tôi đến để đăng ký lớp học tiếng Hàn

Học tiếng hàn sơ cấp Có biết lớp học ở đâu không ạ ? 교실이 어디인지 아세요? Phát âm (발음): 1.뵙겠습니다[뵙껟씀니다] Ngữ pháp (문법): N1이/가 아니고 N2이다: không phải N1 mà ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 26 Học tiếng hàn sơ cấp Có biết lớp học ở đâu không ạ ?