Ngữ pháp tiếng anh

Ngữ pháp tiếng anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố & Hậu tố Tiền tố hay còn được gọi là Tiếp đầu ngữ. Hậu tố còn được gọi là Tiếp vị ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Hậu tố trong tiếng Anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố & Hậu tố Tiền tố hay còn được gọi là Tiếp đầu ngữ. Hậu tố còn được gọi là Tiếp vị ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Tiền tố trong tiếng Anh

A. Mạo từ (Article) trong tiếng Anh Chúng ta đã biết trong tiếng Anh có hai mạo từ (article) là: a/an: mạo từ bất định (Indefinite Article) the: ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Mạo từ trong tiếng Anh

A. Bàng thái cách trong tiếng Anh Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bàng thái cách trong tiếng Anh

A. Ý nghĩa của It và cách sử dụng It Chúng ta đã biết đại từ it có nghĩa là nó và được dùng để chỉ đồ vật. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng Anh

A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh Cả also và too đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh

A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh Cả also và too đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Câu trả lời ngắn trong tiếng Anh

A. Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh Short Question tức là câu hỏi ngắn. Những câu hỏi ngắn thường chỉ gồm có chủ từ và trợ động từ ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh

A. Câu tường thuật trong tiếng Anh Reported Speech là câu tường thuật lại một lời nói của ai đó. Đôi khi chúng ta cần tường thuật lại ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Câu tường thuật trong tiếng Anh

A. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Cách thành lập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Continuous là thì hiện tại ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh