Học tiếng hàn cơ bản

Học tiếng hàn cơ bản

Một số từ vựng tiếng Hàn Quốc cơ bản 머리 Cái đầu 아마 Có lẽ 어머니 Mẹ 모두 Tất cả 모자 Cái nón, mũ 매우 Rất, quá 다리미 ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 14 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số từ vựng cơ bản

  Từ vựng tiếng Hàn về đồ dùng trong nhà 가구 Đồ đạc (trong nhà) 가게 Cửa hàng, cửa hiệu 고기 Thịt 귀 Cái tai 개나리 Cây đầu ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 13 : Tiếng Hàn nhập môn : Đồ dùng trong nhà

Một số câu cơ bản 네 (예)  Vâng, đúng 아니요. không phải 김선생님, 안녕하세요? thầy có khỏe không? 네. 안녕하세요? Khỏe, anh có khỏe không ? … 입니다Tôi là … 6.만나서 ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 12 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số câu tiếng hàn cơ bản

Phụ âm cuối (p2) Trong bài học trước, chúng ta học cách phát âm với 1 phụ âm cuối. Vậy với từ có 2 phụ âm cuối, cách ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 11 : Tiếng Hàn nhập môn : Phụ âm cuối p2

Tiếng Hàn nhập môn : Đuôi chữ “ㅎ” hoặc 받침 “ㅎ” Phụ âm  “ㅎ” khi làm đuôi chữ  (받침) có một số vấn đề sau : 1/ khi ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 10 : Tiếng Hàn nhập môn : Đuôi chữ ㅎ hoặc 받침

Các thì trong tiếng Hàn Quốc 1.Thì hiện tại: đang ĐỘNG TỪ + 은/는 Ví dụ: 먹다 먹는다 đang ăn 가다 간다 đang đi 2.Thì quá khứ: đã ĐỘNG TỪ ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 9 : Tiếng Hàn nhập môn : Các thì trong tiếng Hàn Quốc

  Chủ ngữ 가/이(는/은 ) + vị ngữ Ví dụ: – 내 애인이 예쁩니다. Người yêu tôi đẹp. – 날씨가 좋습니다. Thời tiết đẹp. 2.Chủ Ngữ+가/이(는/은 )+tân ngữ ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 8 : Tiếng Hàn nhập môn : Cấu trúc câu chính trong tiếng Hàn Quốc
Học tiếng hàn cơ bản

Patchim 받침 (PAT CHIM) là phụ âm luôn đứng dưới của một từ. Hầu như tất cả các phụ âm đều có thể làm 받침 nhưng khi phát ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 7 : Tiếng Hàn nhập môn : Patchim

Nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn Khi viết hoặc gõ tiếng Hàn trên máy tính, để tránh người đọc hiểu lầm hoặc khó hiểu, cần phải ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 6 : Tiếng Hàn nhập môn: Nguyên tắc viết cách chữ trong tiếng Hàn
Học tiếng hàn cơ bản

Chữ cái tiếng Hàn và phím gõ tương ứng Chú thích +Dòng đầu :Kí tự tiếng +Dòng chữ màu ghi: Shift + phím tương ứng +Dòng chữ màu ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 5 : Tiếng Hàn nhập môn: Cách gõ tiếng Hàn trên máy tính