Học tiếng hàn sơ cấp

Học tiếng hàn sơ cấp

Học tiếng hàn sơ cấp Quyển sách đó dường như rất khó  그 책은 너무 어려운 것 같아요 Phát âm (발음): 못 읽었어요[몬닐거써요] 짧고[짤꼬] 짧은[짤븐] Ngữ pháp (문법): ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 24 Học tiếng hàn sơ cấp Quyển sách đó dường như rất khó

Học tiếng hàn sơ cấp Đừng cúp máy mà hãy đợi 끊지 말고 기다리세요 Hội thoại (회화) : 다나카 : 여보세요. 거기 김펄수 씨닙이지요 ? 아주머니 : 아닌데요. 몇 번에 걸었어요 ? ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 23 Học tiếng hàn sơ cấp Đừng cúp máy mà hãy đợi

Học tiếng hàn cách nói Vì bị cảm nên vắng mặt 감기 때문에 결석했어요 Hội thoại (대회) : 선생님 : 자 모두 자리에 앉을까요 ? 누가 아직 안 홨어요 ? 학생 ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 20 Học tiếng hàn cách nói Vì bị cảm nên vắng mặt

Tôi học tiếng hàn quốc Trong bài này này chúng ta học một số động để nói với ai đó rằng tôi đang làm gì.   Từ mới: ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cách nói Tôi học tiếng hàn quốc bằng tiếng Hàn

Học tiếng hàn sơ cấp cách hỏi gia đình bạn có mấy người ? 가족이 몇 명이세요? Hội thoại (회화) : A : 가족이 몇 명이세요? Gia đình bạn ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 18 học tiếng hàn sơ cấp cách hỏi gia đình bạn có mấy người ?

Học tiếng hàn sơ cấp: cách hỏi tối mai bạn có bận không? 내일 저녁에 바쁘세요? Hội thoại (회화) : A : 내일 저녁에 바쁘세요? Tối mai bạn có bận ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 17 học tiếng hàn sơ cấp cách hỏi tối mai bạn có bận không?

Học tiếng hàn sơ cấp chủ đề Đi xe bus ! 버스를 탑시다   Hội thoại (회화) : 영숙이와 윌슨은 홍 선생님을 만나려고 합니다. Wilson và Yeongsook định gặp thầy ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 16 học tiếng hàn sơ cấp chủ đề Đi xe bus

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Đi nhanh nào 어서 갑시다 Hội thoại (회화) : A : 어서  갑시다. 시간이 없어요. Đi nhanh nào! Không có thời gian đâu. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 15 học tiếng hàn sơ cấp Đi nhanh nào 어서 갑시다

Học tiếng hàn sơ cấp Anh chị dùng gì ? 뭘 드릴까요? Hội thoại (회화) : A : 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭘 드릴까요? Xin mời vào. Mời ngồi ở ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 14 học tiếng hàn sơ cấp Anh chị dùng gì ?

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói rất vui được biết các bạn 여러분을 알게 되어 기쁩니다   Hội thoại (회화) : 선생님: 안녕하세요? 여러분 Giáo viên : Chào các bạn 학생들: 안녕하세요? ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 13 Học tiếng hàn sơ cấp cách nói rất vui được biết các bạn