P2O5 + H2O → H3PO4 Cập nhật

P2O5 + H2O → H3PO4 Cập nhật

- in Ngữ văn
132

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về P2O5 + H2O → H3PO4
dưới đây nhé:

P2O5 + H2O → H3PO4 được muonmau.vn biên soạn chỉ dẫn các bạn học trò viết và thăng bằng chuẩn xác phương trình hóa học. Cũng như từ đấy đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết liên can. Giúp độc giả củng cố, tăng lên kỹ năng viết và thăng bằng. Mời các bạn tham khảo. P2O5 + H2O

Mục lục

1. Phương trình phản ứng P2O5 tính năng H2O

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

2. Điều kiện phản ứng P2O5 tính năng với nước

Ko có

3. Cách tiến hành phản ứng P2O5 tính năng với nước

Cho P2O5 tính năng với nước

Bạn đang xem: P2O5 + H2O → H3PO4

4. Hiện tượng nhận mặt phản ứng P2O5 tính năng với nước

Chất rắn màu trắng Điphotpho pentaoxit (P2O5) tan dần. Dung dịch axit H3PO4 làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ.

5. Thông tin mở mang về P2O5

 • Thuộc tính vật lý

Là chất khói trắng, ko mùi, háo nước và dễ chảy rữa thường dùng để làm khô các chất.

 • Thuộc tính hoá học

Tính năng với dung dịch kiềm, tùy theo tỷ lệ có thể tạo thành các muối không giống nhau:

P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O

Tính năng với nước

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)

 • Điều chế

4P + 5O2 → 2P2O5

6. Bài tập áp dụng liên can 

Câu 1. Chỉ ra các oxit bazo: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

A. P2O5, CaO, CuO

B. CaO, CuO, BaO, Na2O

C. BaO, Na2O, P2O3

D. P2O5, CaO, P2O3

Đáp án B

Câu 2: Chỉ ra oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

A. P2O5, CaO, CuO, BaO

B. BaO, SO2, CO2

C. CaO, CuO, BaO

D. SO2, CO2 , P2O5

Đáp án D

Câu 3: Chọn đáp án đúng

A. CO- cacbon (II) oxit

B. CuO- đồng (II) oxit

C. FeO- sắt (III) oxit

D. CaO- canxi trioxit

Đáp án B

Câu 4: Axit tương ứng của CO2

A. H2SO4

B. H3PO4

C. H2CO3

D. HCl

Đáp án C

Câu 5: Bazo tương ứng của MgO

A. Mg(OH)2

B. MgCl2

C. MgSO4

D. Mg(OH)3

Đáp án A

Câu 6: Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Photpho oxit

C. Điphotpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Đáp án D

Câu 7. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây ko xảy ra?

A. Dung dịch bari hiđroxit và dung dịch axit clohiđric

B. Dung dịch đồng (II) sunfat và dung dịch natri hiđroxit

C. Dung dịch natri cacbonat và dung dịch kali clorua

D. Dung dịch bari clorua và dung dịch natri sunfat

Đáp án C

3(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

Câu 8. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra thành phầm có chất khí?

A. Dung dịch natri hiđroxit và dung dịch axit sunfuric

B. Dung dịch natri cacbonat và dung dịch bari hiđroxit

C. Dung dịch bari clorua và dung dịch natri sunfat

D. Dung dịch natri sunfit và dung dịch axit clohiđric

Đáp án D

Phương trình hóa học.

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + SO2

Câu 9. Hấp thu hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng 1 dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là:

A. Na2CO3.

B. NaHCO3.

C. Hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3.

D. Na(HCO3)2.

Đáp án B

nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol;

nNaOH = 20/ 40 = 0,5 mol

T = nNaOH/nCO2 = 0,5/0,5 = 1 mol

Sau phản ứng nhận được muối NaHCO3

Câu 10. Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ % của dung dịch A là:

A. 4%.

B. 6%.

C. 4,5%

D. 10%

Đáp án A

nNa2O = mNa2O/MNa2O =6,22/(23 + 16) = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học:

Na2O + H2O → 2NaOH

0,1          0,1     0,2

Theo phương trình hóa học:: nNaOH = 2nNa2O = 2.0,1 = 0,2 (mol)

⟹ mNaOH = nNaOH. MNaOH = 0,2.40 = 8 (g)

Khối lượng dung dịch sau là: mdd sau = mNa2O + mH2O = 6,2 + 193,8 = 200 (g)

Dung dịch A nhận được là dung dịch NaOH

Nồng độ % Cphần trămNaOH = mNaOH/mddsau.100% = 8/200.100% = 4 %

Câu 11. Dãy các chất tính năng với sulfur đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2

Đáp án B

CaO + SO2 → CaSO3

K2O + SO2 → K2SO3

KOH + SO2 → K2SO3 + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

Câu 12. Để nhận mặt 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng trên que đóm

D . Dẫn các khí vào nước vôi trong

Đáp án B

Giấy quỳ tím ẩm thì nhận mặt được SO2 do SO2 tan trong nước tạo dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ nhận mặt được khí O2 vì Oxi là chất duy trì sự sống và cháy nên sẽ quan sát được hiện tượng là tàn đóm bùng cháy

Câu 13. Cho a gam P2O5 tính năng với 507 ml dung dịch NaOH 2M, sau lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A nhận được 6a gam chất rắn. Trị giá của a là:

Xem thêm  Phân tích bài thơ Độc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du hay nhất

A. 21,3

B. 8,52

C.12,78

D. 17,04

Đáp án D

Xét trường hợp 1:

P2O5 và NaOH pứ vừa đủ tạo muối:

nH2O = nNaOH = 1,014 mol.

P2O5 + H2O →  2H3PO4

a/142 → 2a/142 mol

Có thể xảy ra các phương trình hóa học sau:

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (3)

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (4)

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O (5)

Vận dụng bảo toàn khối lượng ta có:

mH3PO4 + mNaOH = mrắn + mH2O

(2a/142).98 + 1,014.40 = 6a + 1,014.18

→ a = 13,772 gam (loại).

Trường hợp 2: Chất rắn gồm: NaOH dư; Na3PO4

P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O

a/142 1,014 2a/142 3a/142

Vận dụng bảo toàn khối lượng:

mP2O5 + mNaOHbđ = mrắn + mH2O

a + 0.507.2.40 = 3a + 18.6a/142 => a = 17,04 gam.

Câu 14. Đốt hoàn toàn m gam photpho trong oxi dư, rồi cho thành phầm tính năng với dung dịch NaOH dư, nhận được 41,0 gam muối. Trị giá của m là

A. 7,75

B. 31,0

C. 15,5

D. 46,5

Đáp án A

Phương trình phản ứng xảy ra

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 6NaOH dư → 2Na3PO4 + 3H2O

=> nNa3PO4 = 41/164 = 0,25 (mol)

Bảo toàn nguyên tố P  ta có

nP = nNa3PO4 = 0,25 (mol)

=> mP = 0,25.31 = 7,75 (gam)

Câu 15. Cho 7,1 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch NaOH 1,5M nhận được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được hỗn hợp gồm các chất là

A. NaH2PO4 và H3PO4.

B. NaH2PO4 và Na2HPO4.

C. NaH2PO4 và Na3PO4.

D. Na3PO4 và Na2HPO4.

Đáp án B

Ta có

nP2O5 = 0,05 mol;

nNaOH = 0,15 mol = 3nP2O5

=> Phản ứng tạo ra 2 muối là NaH2PO4 và Na2HPO4

Phương trình phản ứng

P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH →  2Na2HPO4 + H2O

Câu 16. Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau nhận được dung dịch A. Để trung hòa 300 ml dung dịch A cần vừa đủ V ml dung dịch B gồm NaOH 0,2M và 3(OH)2 0,1M. Trị giá của V là

A. 250.

B. 200.

C. 500.

D. 550.

Đáp án B

Thể tích mỗi axit là 100ml

nH+ = nHCl  + 2nH2SO4 +  3nH3PO4 =  0,1.0,3+ 2.0,2.0,1+ 3.0,1.0,1 = 0,1 mol

nOH-= (V.0,1+2.0,2.V)/1000 mol

H+ + OH- → H2O

Theo phương trình: nH+= nOH

nên 0,1= (V.0,1 + 2.0,2.V)/1000 suy ra V= 200 ml

Câu 17. Cho 300 ml dung dịch KOH 1M tính năng với 400 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Sau phản ứng, trong dung dịch chứa các muối

A. KH2PO4 và K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 và K3PO4.

D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4

Đáp án A

Ta có: nKOH = 0,3 (mol); nH3PO4 = 0,2 (mol)

Ta thấy: 1 < nKOH/nH3PO4 = 0,3/0,2 = 1,5 < 2 → Tạo muối KH2PO4 và K2HPO4

Câu 18. Cho 22 gam NaOH vào dung dịch chứa 19,6 gam H3PO4. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối khan nhận được là

A. 50 gam Na3PO4.

B.  7,1 gam Na2HPO4 và 24,6  gam Na3PO4.

C. 15 gam NaH2PO4.

D. 24,6 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4.

Đáp án B

nNaOH = 22/40 = 0,55 mol;

nH3PO4 = 19,6/98 = 0,2 mol

Ta có: 2< nNaOH/nH3PO4 = 0,55/0,2 = 2,75 < 3 phản ứng sinh ra 2 muối là Na2HPO4 (x mol) và Na3PO4 (y mol)

Phương trình hóa học

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

2x ← x ← x

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

3y ← y ← y

nNaOH = 2x + 3y = 0,55 (1)

nH3PO4 = x + y = 0,2 (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,05; y = 0,15

mNa2HPO4= 0,05.142 = 7,1 gam

mNa3PO4 = 0,15.164 = 24,6 gam

→ mmuối = 7,1 + 24,6 = 31,7 gam

…………………………………

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên can

  Để có kết quả cao hơn trong học tập, muonmau.vn xin giới thiệu đến các bạn học trò tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Tổ quốc môn Văn, Thi thpt Tổ quốc môn Lịch sử, Thi thpt Tổ quốc môn Địa lý, Thi thpt Tổ quốc môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 nhưng muonmau.vn tổng hợp và đăng tải.

  Để có thể tiện bàn luận tài liệu cũng như có thể cập nhật được tài liệu mới nhất trên trang muonmau.vn mời độc giả cùng tham dự nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé.

  Phân mục: Giáo dục

  TagsHóa Học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8

  Trên đây là nội dung về P2O5 + H2O → H3PO4
  được nhiều bạn đọc kiếm tìm ngày nay. Chúc bạn tích lũy được nhiều tri thức quý giá qua bài viết này!

  Tham khảo bài khác cùng phân mục: Ngữ Văn

  Từ khóa kiếm tìm: P2O5 + H2O → H3PO4

  Thông tin khác

  +

  P2O5 + H2O → H3PO4

  #P2O5 #H2O #H3PO4

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  P2O5 + H2O → H3PO4 được muonmau.vn biên soạn chỉ dẫn các bạn học trò viết và thăng bằng chuẩn xác phương trình hóa học. Cũng như từ đấy đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết liên can. Giúp độc giả củng cố, tăng lên kỹ năng viết và thăng bằng. Mời các bạn tham khảo. P2O5 + H2O
  Nội dung

  Xem thêm  Fe + HCl → FeCl2 + H2 mới nhất

  Bài viết vừa qua

  Hóa học là gì? Hóa học có vài trò gì trong cuộc sống chúng ta? cần làm gì để học tốt môn hóa học – Hóa 8 bài 1

  06/03/2022

  Bài tập tành tập về Chất, Nguyên tử, Phân tử – Hóa 8 bài 8

  06/03/2022

  Chất là gì? chất thuần khiết và hỗn hợp là gì? cách phân biệt chất và vật thể, tách chất ra khỏi hỗn hợp – Hóa 8 bài 2

  06/03/2022

  Cách tính theo công thức hoá học và bài tập áp dụng – hoá 8 bài 21

  06/03/2022

  1 1. Phương trình phản ứng P2O5 tính năng H2O1.1 P2O5 + 3H2O → 2H3PO42 2. Điều kiện phản ứng P2O5 tính năng với nước3 3. Cách tiến hành phản ứng P2O5 tính năng với nước4 4. Hiện tượng nhận mặt phản ứng P2O5 tính năng với nước5 5. Thông tin mở mang về P2O56 6. Bài tập áp dụng liên can 
  1. Phương trình phản ứng P2O5 tính năng H2O

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  2. Điều kiện phản ứng P2O5 tính năng với nước
  Ko có
  3. Cách tiến hành phản ứng P2O5 tính năng với nước
  Cho P2O5 tính năng với nước
  Bạn đang xem: P2O5 + H2O → H3PO4

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  4. Hiện tượng nhận mặt phản ứng P2O5 tính năng với nước
  Chất rắn màu trắng Điphotpho pentaoxit (P2O5) tan dần. Dung dịch axit H3PO4 làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ.
  5. Thông tin mở mang về P2O5

  Thuộc tính vật lý

  Là chất khói trắng, ko mùi, háo nước và dễ chảy rữa thường dùng để làm khô các chất.

  Thuộc tính hoá học

  Tính năng với dung dịch kiềm, tùy theo tỷ lệ có thể tạo thành các muối không giống nhau:
  P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4
  P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O
  P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O
  Tính năng với nước
  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)
  P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)

  Điều chế

  4P + 5O2 → 2P2O5
  6. Bài tập áp dụng liên can 
  Câu 1. Chỉ ra các oxit bazo: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3
  A. P2O5, CaO, CuO
  B. CaO, CuO, BaO, Na2O
  C. BaO, Na2O, P2O3
  D. P2O5, CaO, P2O3

  Đáp án B

  Câu 2: Chỉ ra oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2
  A. P2O5, CaO, CuO, BaO
  B. BaO, SO2, CO2
  C. CaO, CuO, BaO
  D. SO2, CO2 , P2O5

  Đáp án D

  Câu 3: Chọn đáp án đúng
  A. CO- cacbon (II) oxit
  B. CuO- đồng (II) oxit
  C. FeO- sắt (III) oxit
  D. CaO- canxi trioxit

  Đáp án B

  Câu 4: Axit tương ứng của CO2
  A. H2SO4
  B. H3PO4
  C. H2CO3
  D. HCl

  Đáp án C

  Câu 5: Bazo tương ứng của MgO
  A. Mg(OH)2
  B. MgCl2
  C. MgSO4
  D. Mg(OH)3

  Đáp án A

  Câu 6: Tên gọi của P2O5
  A. Điphotpho trioxit
  B. Photpho oxit
  C. Điphotpho oxit
  D. Điphotpho pentaoxit

  Đáp án D

  Câu 7. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây ko xảy ra?
  A. Dung dịch bari hiđroxit và dung dịch axit clohiđric
  B. Dung dịch đồng (II) sunfat và dung dịch natri hiđroxit
  C. Dung dịch natri cacbonat và dung dịch kali clorua
  D. Dung dịch bari clorua và dung dịch natri sunfat

  Đáp án C
  3(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O
  CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
  BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl

  Câu 8. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra thành phầm có chất khí?
  A. Dung dịch natri hiđroxit và dung dịch axit sunfuric
  B. Dung dịch natri cacbonat và dung dịch bari hiđroxit
  C. Dung dịch bari clorua và dung dịch natri sunfat
  D. Dung dịch natri sunfit và dung dịch axit clohiđric

  Đáp án D
  Phương trình hóa học.
  Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + SO2

  Câu 9. Hấp thu hoàn toàn 11,2 lít khí CO2 (đktc) bằng 1 dung dịch chứa 20 g NaOH. Muối được tạo thành là:
  A. Na2CO3.
  B. NaHCO3.
  C. Hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3.
  D. Na(HCO3)2.

  Đáp án B
  nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol;
  nNaOH = 20/ 40 = 0,5 mol
  T = nNaOH/nCO2 = 0,5/0,5 = 1 mol
  Sau phản ứng nhận được muối NaHCO3

  Câu 10. Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ % của dung dịch A là:
  A. 4%.
  B. 6%.
  C. 4,5%
  D. 10%

  Đáp án A
  nNa2O = mNa2O/MNa2O =6,22/(23 + 16) = 0,1 (mol)
  Phương trình hóa học:
  Na2O + H2O → 2NaOH
  0,1          0,1     0,2
  Theo phương trình hóa học:: nNaOH = 2nNa2O = 2.0,1 = 0,2 (mol)
  ⟹ mNaOH = nNaOH. MNaOH = 0,2.40 = 8 (g)
  Khối lượng dung dịch sau là: mdd sau = mNa2O + mH2O = 6,2 + 193,8 = 200 (g)
  Dung dịch A nhận được là dung dịch NaOH
  Nồng độ % Cphần trămNaOH = mNaOH/mddsau.100% = 8/200.100% = 4 %

  Câu 11. Dãy các chất tính năng với sulfur đioxit là:
  A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2
  B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2
  C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3
  D. Na2O, CuO, SO3, CO2

  Đáp án B
  CaO + SO2 → CaSO3
  K2O + SO2 → K2SO3
  KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
  Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O

  Câu 12. Để nhận mặt 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:
  A . Giấy quỳ tím ẩm
  B . Giấy quỳ tím ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ
  C . Than hồng trên que đóm
  D . Dẫn các khí vào nước vôi trong

  Xem thêm  Cảm nghĩ của em về chất độc màu da cam New

  Đáp án B
  Giấy quỳ tím ẩm thì nhận mặt được SO2 do SO2 tan trong nước tạo dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ
  Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ nhận mặt được khí O2 vì Oxi là chất duy trì sự sống và cháy nên sẽ quan sát được hiện tượng là tàn đóm bùng cháy

  Câu 13. Cho a gam P2O5 tính năng với 507 ml dung dịch NaOH 2M, sau lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A nhận được 6a gam chất rắn. Trị giá của a là:
  A. 21,3
  B. 8,52
  C.12,78
  D. 17,04

  Đáp án D
  Xét trường hợp 1:
  P2O5 và NaOH pứ vừa đủ tạo muối:
  nH2O = nNaOH = 1,014 mol.
  P2O5 + H2O →  2H3PO4
  a/142 → 2a/142 mol
  Có thể xảy ra các phương trình hóa học sau:
  H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O (3)
  H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4+ 2H2O (4)
  H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O (5)
  Vận dụng bảo toàn khối lượng ta có:
  mH3PO4 + mNaOH = mrắn + mH2O
  (2a/142).98 + 1,014.40 = 6a + 1,014.18
  → a = 13,772 gam (loại).
  Trường hợp 2: Chất rắn gồm: NaOH dư; Na3PO4
  P2O5 + 6NaOH→ 2Na3PO4 + 3H2O
  a/142 1,014 2a/142 3a/142
  Vận dụng bảo toàn khối lượng:
  mP2O5 + mNaOHbđ = mrắn + mH2O
  a + 0.507.2.40 = 3a + 18.6a/142 => a = 17,04 gam.

  Câu 14. Đốt hoàn toàn m gam photpho trong oxi dư, rồi cho thành phầm tính năng với dung dịch NaOH dư, nhận được 41,0 gam muối. Trị giá của m là
  A. 7,75
  B. 31,0
  C. 15,5
  D. 46,5

  Đáp án A
  Phương trình phản ứng xảy ra
  4P + 5O2 → 2P2O5
  P2O5 + 6NaOH dư → 2Na3PO4 + 3H2O
  => nNa3PO4 = 41/164 = 0,25 (mol)
  Bảo toàn nguyên tố P  ta có
  nP = nNa3PO4 = 0,25 (mol)
  => mP = 0,25.31 = 7,75 (gam)

  Câu 15. Cho 7,1 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch NaOH 1,5M nhận được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được hỗn hợp gồm các chất là
  A. NaH2PO4 và H3PO4.
  B. NaH2PO4 và Na2HPO4.
  C. NaH2PO4 và Na3PO4.
  D. Na3PO4 và Na2HPO4.

  Đáp án B
  Ta có
  nP2O5 = 0,05 mol;
  nNaOH = 0,15 mol = 3nP2O5
  => Phản ứng tạo ra 2 muối là NaH2PO4 và Na2HPO4
  Phương trình phản ứng
  P2O5 + 2NaOH + H2O → 2NaH2PO4
  P2O5 + 4NaOH →  2Na2HPO4 + H2O

  Câu 16. Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau nhận được dung dịch A. Để trung hòa 300 ml dung dịch A cần vừa đủ V ml dung dịch B gồm NaOH 0,2M và 3(OH)2 0,1M. Trị giá của V là
  A. 250.
  B. 200.
  C. 500.
  D. 550.

  Đáp án B
  Thể tích mỗi axit là 100ml
  nH+ = nHCl  + 2nH2SO4 +  3nH3PO4 =  0,1.0,3+ 2.0,2.0,1+ 3.0,1.0,1 = 0,1 mol
  nOH-= (V.0,1+2.0,2.V)/1000 mol
  H+ + OH- → H2O
  Theo phương trình: nH+= nOH–
  nên 0,1= (V.0,1 + 2.0,2.V)/1000 suy ra V= 200 ml

  Câu 17. Cho 300 ml dung dịch KOH 1M tính năng với 400 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Sau phản ứng, trong dung dịch chứa các muối
  A. KH2PO4 và K2HPO4.
  B. KH2PO4 và K3PO4.
  C. K2HPO4 và K3PO4.
  D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4

  Đáp án A
  Ta có: nKOH = 0,3 (mol); nH3PO4 = 0,2 (mol)
  Ta thấy: 1 < nKOH/nH3PO4 = 0,3/0,2 = 1,5 < 2 → Tạo muối KH2PO4 và K2HPO4

  Câu 18. Cho 22 gam NaOH vào dung dịch chứa 19,6 gam H3PO4. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối khan nhận được là
  A. 50 gam Na3PO4.
  B.  7,1 gam Na2HPO4 và 24,6  gam Na3PO4.
  C. 15 gam NaH2PO4.
  D. 24,6 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4.

  Đáp án B
  nNaOH = 22/40 = 0,55 mol;
  nH3PO4 = 19,6/98 = 0,2 mol
  Ta có: 2< nNaOH/nH3PO4 = 0,55/0,2 = 2,75 < 3 phản ứng sinh ra 2 muối là Na2HPO4 (x mol) và Na3PO4 (y mol)
  Phương trình hóa học
  2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O
  2x ← x ← x
  3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O
  3y ← y ← y
  nNaOH = 2x + 3y = 0,55 (1)
  nH3PO4 = x + y = 0,2 (2)
  Từ (1) và (2) → x = 0,05; y = 0,15
  mNa2HPO4= 0,05.142 = 7,1 gam
  mNa3PO4 = 0,15.164 = 24,6 gam
  → mmuối = 7,1 + 24,6 = 31,7 gam

  …………………………………
  Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên can

  Để có kết quả cao hơn trong học tập, muonmau.vn xin giới thiệu đến các bạn học trò tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Tổ quốc môn Văn, Thi thpt Tổ quốc môn Lịch sử, Thi thpt Tổ quốc môn Địa lý, Thi thpt Tổ quốc môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 nhưng muonmau.vn tổng hợp và đăng tải.

  Để có thể tiện bàn luận tài liệu cũng như có thể cập nhật được tài liệu mới nhất trên trang muonmau.vn mời độc giả cùng tham dự nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé.

  Phân mục: Giáo dục

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

  TagsHóa Học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8

  Bạn vừa xem nội dung P2O5 + H2O → H3PO4
  . Chúc bạn vui vẻ

  You may also like

  Dựng nước đi đôi với giữ nước có ý nghĩa gì đôi với nước ta hay nhất

  Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung