So sánh cực cấp trong tiếng Anh

So sánh cực cấp trong tiếng Anh

- in Ngữ pháp tiếng anh
553

A. Cách hình thành so sánh cực cấp trong tiếng Anh

Superlative là thể so sánh cực cấp của tính từ và trạng từ.

Để thành lập thể so sánh cực cấp cho tính từ và trạng từ ta làm như sau:

 • Thêm đuôi -est cho các tính từ ngắn. Ví dụ: long (dài) –> longest (dài nhất).
 • Đặt most trước tính từ và trạng từ đối với các tính từ và trạng từ dài. Ví dụ: difficult (khó) –> most difficult (khó nhất).
 • Trước thể so sánh cực cấp chúng ta thường sử dụng mạo từ the.

Ví dụ:

 
- Yesterday was the hottest day of the year.
Hôm qua là ngày nóng nht trong năm.

- What is the longest river in the world?
Con sông nào dài nht trên thế gii?

- This was the cheapest hotel we could find.
Đây là khách sn r nht chúng ta có th tìm thy.

B. Một số tình từ bất quy tắc

Ngoài các tính từ theo các qui tắc trên còn có một số tình từ bất qui tắc, đó là:

 
Tính t    So sánh hơn    So sánh nht
good/well    better       best
bad       worse       worst

Ví dụ:

 
- That's one of the best meal I've ever had.
Đó là mt trong nhng ba ăn ngon nht mà tôi được ăn.

- It's the worst job in this country.
Đó là công việc tồi tệ nhất trong đất nước này.

C. Giới từ và so sánh cực cấp

 • Sau thể so sánh cực cấp, chúng ta sử dụng giới từ in để chỉ nơi chốn:
   
  - What's the longest river in the world?
  Con sông nào dài nhất trên thế giới?
  
  - We were lucky to have one of the nicest room in the hotel.
  Chúng tôi may mắn có được một trong những căn phòng đẹp nhất của khách sạn.
 • Nhưng với các từ chỉ thời gian, không gian, … thì chúng ta sử dụng giới từ of:
   
  - Yesterday was the happiest day of my life.
  Hôm qua là ngày hnh phúc nht đời tôi.
  
  - Yesterday was the hottest day of the year.
  Hôm qua là ngày nóng nht trong năm.

D. Phân biệt Oldest và Eldest trong tiếng Anh

Hai từ này có nghĩa là lớn nhất, già nhất và cách sử dụng chúng cũng giống như olderelder. Bạn có thể tham khảo cách sử dụng hai từ này trong chương trước.

Ví dụ:

 
- That house over there is the oldest building in the town.
Ngôi nhà đằng kia là kiến trúc c nht trong th trn.

- Tom is my eldest brother.
Tom là anh c ca tôi.

E. Cấu trúc Most + tính từ

Đôi khi người ta dùng cấu trúc most + tính từ (không có the) để chỉ nghĩa rất. Ví dụ:

 
- That book is most interesting.
Quyn sách đó rt là hay.

- It was most generous of you.
Anh tht là hào phóng.

F. Sử dụng so sánh cực cấp với thì hiện tại hoàn thành

Người ta cũng thường dùng so sánh cực cấp với ever ở thì hiện tại hoàn thành. Bạn theo dõi kỹ các ví dụ sau:

 
- It's a good film. It's the best film I've ever seen.
Đó là một bộ phim hay. Đó là bộ phim hay nhất mà tôi từng được xem.

- It's the longest book I've ever read.
Đó là quyển sách dài nhất mà tôi từng đọc.

You may also like

Hậu tố trong tiếng Anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố &