Học đại từ sở hữu

Học đại từ sở hữu

Học đại từ sở hữu trong tiếng Anh
A. Đại từ sở hữu trong tiếng Anh Bạn xét ví dụ sau: a friend of John‘s: một người bạn của John. Đây là dạng sở hữu cách. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Học đại từ sở hữu trong tiếng Anh