Một số câu cơ bản

Một số câu cơ bản

Bài 12 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số câu tiếng hàn cơ bản
Một số câu cơ bản 네 (예)  Vâng, đúng 아니요. không phải 김선생님, 안녕하세요? thầy có khỏe không? 네. 안녕하세요? Khỏe, anh có khỏe không ? … 입니다Tôi là … 6.만나서 ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bài 12 : Tiếng Hàn nhập môn : Một số câu tiếng hàn cơ bản