Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

- in Ngữ pháp tiếng anh
496

A. Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là Present Perfect.

Thì hiện tại hoàn thành được thành lập theo cấu trúc:

to have + Quá khứ phân từ (Past Participle)

Past Participle là quá khứ phân từ. Các động từ trong tiếng Anh có hai dạng quá khứ là quá khứ thường (Past) và quá khứ phân từ (Past Participle). Đối với các động có quy tắc quá khứ phân từ cũng được thành lập bằng cách thêm đuôi -ed như quá khứ thường, riêng các động từ bất quy tắc được viết khác.

Sau đây là quá khứ phân từ của các động từ bất quy tắc đã học:

 
Động t     Quá kh     Quá kh phân t
to be      was (s ít)     been
        were (s nhiu)   been
to do      did         done
to have     had         had
can       could
may       might
will      would
shall      should
to go      went        gone
to see     saw         seen
to write    wrote        written
to speak    spoke        spoken
to say     said        said
to tell     told        told
to get     got         gotten, got
to come     came        come
to feel     felt        felt
to know     knew        known
to let     let         let
to lend     lent        lent
to hear     heard        heard
to hold     held        held
to meet     met         met
to stand    stood        stood
to mean     meant        meant
to read     read        read
to sit     sat         sat
to take     took        taken
to think    thought       thought
to make     made        made

B. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Dưới đây là một số cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành:

 • Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động đã xảy ra nhưng không xác định thời gian. Ví dụ:
   
  - I have seen this film before. 
  Tôi đã xem phim này trước đây.
  
  So sánh vi: 
  - I saw this film last month. 
  Tôi đã xem phim này tháng va ri.
 • Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa kết thúc, còn kéo dài đến hiện tại.
   
  - I have learned English for two years.
  Tôi đã hc tiếng Anh được hai năm. (và bây gi vn còn hc)
  
  So sánh vi: 
  - I learned English for two years. (nhưng gi không còn hc na)
 • Thì hiện tại hoàn thành thường dùng với một số từ hoặc thành ngữ: since, for, already, yet, ever, never, so far, up to now, lately
   
  - I have already explained that.
  Tôi đã gii thích chuyn y ri.

C. Trạng từ thường dùng trong thì hiện tại hoàn thành

Dưới đây là một số trạng từ thường được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành:

 • Recently (gần đây)
   
  - I've seen him recently. 
  Tôi gặp anh ta gần đây.
 • Just, Already
   
  Just   : va mi
  Already : ri, đã ri
  Ví dụ:
  - Have you just arrived? 
  Anh va mi đến à?
  
  - I've just had a lunch. 
  Tôi vừa mới ăn trưa xong.
  
  - He has just gone out. 
  Hắn vừa đi ra ngoài.
  
  - I've already known it. 
  Tôi đã biết điu đó ri.
 • Yet (chưa) thường được dùng với thì hiện tại hoàn thành ở thể phủ định hoặc nghi vấn
   
  - I haven't learnt English yet. 
  Tôi chưa học tiếng Anh.
  
  - Have you phoned Ann yet? No, I haven't yet.
  Anh đã gi đin cho Ann chưa? Chưa, tôi chưa gi.
  
  - Have you made the coffee yet?
  Anh ung cà phê chưa?
 • Ever, Never
   
  ever  : có bao gi
  never  : chưa bao gi
  Ví dụ:
  - Have you ever seen that woman? 
  Đã bao gi anh gp người ph n đó chưa?
  
  - We have ever had a car. 
  Chúng tôi đã tng có mt chiếc xe hơi.
  
  - I have never smoked. 
  Tôi chưa bao gi hút thuc.
  
  - He's never spoken English with anyone.
  Anh ta chưa bao giờ nói tiếng Anh với bất kỳ ai.
 • For, Since, Ago
   
  for  : trong khong (thi gian)
  since : từ, t khi
  ago  : v trước, cách đây
  Ví dụ:
  - They have lived here for 15 years.
  H đã sng đây được 15 năm.
  
  - I haven't smoke since September.
  Tôi đã không hút thuốc kể từ tháng chín.
  
  - He's leaved for Paris for three hours ago.
  Anh ta đã đi Paris cách đây ba giờ.

Phân biệt sự khác nhau giữa thì quá khứ đơnthì hiện tại hoàn thành qua các ví dụ:

 
- I lived here for 5 years. (Quá kh đơn)
Tôi đã sng đây 5 năm).
(Tôi đã tng sng đây trong thi gian 5 năm nhưng bây gi tôi không sng đây na)

- I have lived here for 5 years. (Hin ti hoàn thành)
(Tôi đã sng đây được 5 năm và bây gi tôi vn sng đây).

You may also like

Hậu tố trong tiếng Anh

A. Khái niệm chung về Tiền tố &