Tìm hiểu về học thuyết Nhị Đế – Chân Đế và Tục Đế hay nhất

Tìm hiểu về học thuyết Nhị Đế – Chân Đế và Tục Đế hay nhất

- in Minh Triết Thiền Định
69

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung hay nhất về Mày mò về thuyết lí Nhì Đế – Chân Đế và Tục Đế dưới đây nhé:

Mày mò về thuyết lí Nhì Đế – Chân Đế và Tục Đế


Thuyết lí Nhì Đế nói về 2 pháp Tục Ðế và Chân Ðế bao hàm toàn vẹn tất cả các pháp trong trần thế. Trong Phật Giáo, Thiền chỉ và Thiền quán là 2 pháp hành rất quan trọng. Đặc thù, nhân vật của Thiền quán là Pháp Chân Đế và nhân vật của Thiền chỉ là Pháp Tục Đế hay Pháp Chế Định.

Bởi vậy, người học Phật cần phải phân biệt rõ thế nào là giả thiết (tục đế), thế nào là thật thể (chân đế). Ðâu là hữu vi, đâu là vô vi để ko có sự lầm lẩn, chấp “ngón tay là mặt trăng”. Đối với người hành thiền tứ niệm xứ thì vấn đề càng quan trọng hơn, vì hành thiền minh sát là quán xét để thấu triệt thực chất thật thể của các pháp, thì lúc ấy mới hành thiền tứ niệm xứ đúng được.

Chân Đế là gì?

Chân Đế (Paramattha Sacca) là chân lý tối thượng, sự thực tuyệt đối hay thực tại rốt ráo và ko bao giờ chỉnh sửa (Parama aviparito): Ko chỉnh sửa ở đây ko có tức là thường hằng, bình ổn, nhưng nó có tức là sớm muộn giống nhau ko sai khác.

chân đế trong học thuyết nhị đế

Dĩ vãng như thế nào thì hiện nay và mai sau cũng như thế đấy. Do ấy được gọi là chân như (chân: sự thực; như: ko chỉnh sửa). Thí dụ “các Pháp do duyên sanh thì các Pháp ấy do duyên diệt, cái gì có sanh thì cái ấy phải diệt.”  Bên cạnh đó, về mặt chiết tự ta có thể hiểu (chân: sự thực, đế: sự thực) chân đế là sự thực của sự thực, là thực thể của tục đế.

Theo Vi Diệu Pháp có tất cả là 4 thực thể của các pháp:

  1. Tâm (Citta): thành phần tri giác của chúng sanh.
  2. Sở hữu tâm (Cetasika): thành phần lệ thuộc của tâm.
  3. Sắc pháp (Rūpa): thành phần vật chất, vô tri.
  4. Nát bàn (Nibāna): bản thể tịch tịch, hoàn thành sự sinh diệt của Danh Sắc.

– Tâm (Citta), Sở hữu tâm (Cetasika) và Sắc pháp (Rūpa) gọi là pháp hữu vi (Saṅkhāra).
– Niết Bàn (Nibāna) được gọi là pháp vô vi (Asaṅkhāra).

Tục Đế là gì?

Tục Đế (Sammuti Sacca) là sự thực mang tính chế định, có tức là sự thực thông thường do thế tình đặt ra, chỉnh sửa theo thời kì, môi trường hay số đông nào ấy nên có lúc đúng lúc ko. Thí dụ như lúc nói ở Việt Nam tài xế lái xe phải đi bên phải là đúng luật, còn bên Úc thì bên trái là đúng luật. Tương tự, nó chỉ đúng ở vị trí hay thời khắc nào ấy thôi.

tục đế trong học thuyết nhị đế

Chữ Sammuti Sacca còn được các dịch giả dịch bằng những danh từ không giống nhau như:


  • Chế định: ngôn từ để chỉ định vật gì định đặt.
  • Mặc ước: ước định, định nghĩa về vật gì.
  • Thi thiết: đặt bày ngôn từ diễn tả các sự vật…

Mặc dầu được dịch với nhiều danh từ, mà tựu chung thì Tục đế là các ngôn từ được định đặt ra để diễn tả các sự vật. Pháp Tục Ðế được chia ra làm 2 loại chế định: Danh chế định (Nāmapaññatti) và nghĩa chế định (Atthapaññatti).

Trong xã hội người ta quy định vật này vật kia, người này người kia để dễ phân biệt như nhà lầu, xe hơi, ông A, bà B…thì gọi là danh chế định (danh xưng), lúc đề cập danh chế định thì người liền liên tưởng tới vật được mô tả thì gọi là nghĩa chế định.

Thí dụ như đề cập trái chanh là đề cập 1 vật có hiện hữu (Paramattha), tên gọi trái chanh là danh chế định và hình ảnh trái chanh hiện lên trong đầu là nghĩa chế định (Atthapaññatti).

1 tỉ dụ khác, chữ “giận” là tiếng nói, nó là danh chế định. Lúc đề cập “giận” là tưởng tượng tới 1 cơn giận đã xảy ra trong dĩ vãng thì gọi là định nghĩa. Còn ngay trong thực tại nhưng ta đang sân giận nghĩa là cơn giận đang hiện hữu là sự thực chân đế Paramattha.

Lúc hành thiền thì ngay thực tại thì ko có giận mà cứ nghĩ tới chuyện bữa qua mình giận người nào ấy, rồi nhớ tới tình trạng giận như thế nào thì hình ảnh giận chỉ là định nghĩa nhưng thôi. Bởi vậy có thể nói Chân Đế là bản thể của Tục Đế.

Danh chế định

Danh chế định (Nāmapaññatti) rất nhu yếu trong xã hội, trong Phật giáo được phân ra làm 6 loại:

1. Danh chân chế định (Sāvijjamāna paññatti): là những danh từ chỉ thực tánh Chân Đế, những danh từ dùng để diễn tả Pháp Chân Đế.

Thí dụ: Tâm, Sở hữu tâm, Sắc pháp, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Uẩn, Xứ, Giới, Ðế, Niết Bàn…

2. Phi danh chân chế định (Avijjamāna paññatti): là những từ dùng để diễn tả Pháp Tục Đế.

Thí dụ: Cái nhà (vì cái nhà do hiệp thành từ nhiều nhân tố), tôi (tôi là ngũ uẩn), Chư thiên, Ma vương…

Xem thêm  Tìm hiểu tam giới trong Phật giáo hay nhất

3. Danh chân, phi danh chơn chế định (Vijjāmāna avijjāmāna paññatti): là những danh từ ghép, chữ trước chỉ vật có thật (Pháp Chân Đế), chữ sau chỉ vật theo qui ước (Pháp Tục Đế).

Thí dụ: Tâm tôi (tâm thì có, còn tôi thì ko có), tiếng radio, mùi sầu riêng…tiếng, mùi là những danh từ chỉ vật có thật (chân đế) – tôi, radio, sầu riêng là những danh từ giả thiết (tục đế).

4. Phi danh chân, danh chân chế định (Avijjāmāna vijjāmāna paññatti): là những danh từ ghép, tiếng trước thuộc về ngôn từ giả thiết (Pháp Tục Đế), tiếng sau thuộc về những danh từ chỉ vật có thật (Pháp Chân Đế).

Thí dụ: Tôi sân, nó có tâm tham…(Tôi, nó là giả mạo ko có thật – sân, tâm tham là những tình trạng có thật.)

5. Danh chân, danh chân chế định 
(Vijjāmāna vijjāmāna paññatti): là những danh từ ghép, tiếng trước và tiếng sau đều chỉ những sự vật có thật.

Thí dụ: Tâm Tham, Nhãn Thức, Thọ Lạc…(Tâm, Tham, Nhãn, Thức, Thọ, Lạc đều là những sự vật có thật)

6. Phi danh chân, phi danh chân chế định (Avijjāmāna avijjāmāna paññatti): là những danh từ ghép, trong ấy tiếng trước và tiếng sau đều chỉ những sự vật giả mạo.

Thí dụ: loài người, người đời, trời đất, cha con, ông cháu, nhà tôi, xe tôi…những danh từ ấy diễn tả những sự vật ko có thật.

Nghĩa chế định

Nghĩa chế định (Atthapaññatti) gồm có 7 loại định nghĩa như sau:

1. Vẻ ngoài chế định (Santhānā paññatti): là những danh từ dùng để diễn tả hình dạng của sự vật như núi cao, biển rộng, hố sâu, sông dài, bàn tròn, người lanh lẹ….

2. Hiệp thành chế định (Samūha paññatti): những danh từ chỉ các sự vật hiện hữu bởi sự của nhiều vật không giống nhau như cái nhà là sự liên kết bởi nhiều nhân tố như rui, mè, kèo, cột…xe (sự liên kết bởi sườn, bánh, tay đua, …), gia đình (sự liên kết bởi cha, mẹ, con cái), người (sự liên kết của ngũ uẩn), cái bàn, cái ghế, non sông…

3. Chúng sinh chế định (Satta paññatti): là những danh từ dùng để chỉ những sinh vật có thức tánh, mạng căn như nhân loại, Chư Thiên…Phân tách ra thì tất cả chúng sanh có thức tánh đều có ngũ uẩn, mà vì có những đặc tính hình dạng giống nhau nhưng phân biệt người, loài vật, chư thiên…

4. Phương hướng chế định (Disā paññatti): là những danh từ dùng để diễn tả về phương hướng như Ðông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới…Thí dụ người hầu Sydney thì Brisbane là hướng Bắc, Melbourne là hướng Nam… Còn như người hầu Melbourne thì Brisbane, Sydney là hướng Bắc còn Adelaide là hướng Nam…

5. Thời kì chế định (Kāla paññatti): là những danh từ dùng để chỉ 1 thời khắc nào ấy như buổi sáng, buổi tối, Xuân, Hạ, Thu, Ðông…Thí dụ như người ta lấy 1 vòng quay trái đất tính 24 giờ (1 ngày 1 đêm).

6. Hư vô chế định (Ākāsa paññatti): là những danh từ dùng để diễn đạt những chỗ trống, kẻ hở, hư vô như hang, hố, huyệt, ao, đầm…

7. Hình tướng chế định (Nimitta paññatti): cũng gọi là Tiêu Biểu chế định, là những danh từ diễn tả 1 sự vật điển hình, biểu tượng như tượng trưng lá cờ, non sông, bảng hiệu…hay các đề mục tu Chỉ Tịnh như Ðất, Nước, Lửa, Gió, xanh, vàng…

Đại Đức Nguyên Tuệ giảng về thuyết Nhì Đế

Chân đế và Tục đế là những định nghĩa hiện ra về sau, nó ko có trong các bộ kinh Nikaya, tức là ko do Phật nói. Kinh điển có đề cập Đế, đề cập Chân Lý hay Sự Thật phổ thông nhưng các bậc Thánh đã tỉnh ngộ, ấy là Tứ Thánh Đế bao gồm Khổ Đế, Tập Đế, Đạo Đế và Diệt Đế.

Tương tự Phật đề cập Tứ Đế chứ chẳng hề là Nhì Đế. Nhì Đế bao gồm Tục đế và Chân đế là quan niệm của thiên hạ sau và các quan niệm ấy ko ăn khớp gì với Tứ Đế.

Tục Đế được hiểu là “sự thực kha khá” và Chân Đế được hiểu là “sự thực tuyệt đối”. Trong cách hiểu tương tự đã có sự tranh chấp. Nếu đã là sự thực, là chân lý thì chỉ độc nhất có 1 sự thực, chứ chẳng thể nào có 2 sự thực kha khá và tuyệt đối được.

Nếu hiểu sự thực kha khá là gần với sự thực, thì nó đâu phải là sự thực, cho dù nó gần sự thực bao lăm đi nữa thì nó vẫn chẳng hề là sự thực. Hiểu Tục Đế và Chân Đế tương tự là do sự tương đồng giữa Thực tại và Toàn cầu, bắt nguồn từ tinh thần nhì nguyên của nhân loại có nội dung là Bản ngã và Toàn cầu.

Chủ thể biết là Bản ngã và Nhân vật được biết là Toàn cầu, vì vậy mới nảy sinh định nghĩa: Tục Đế là biết về sự thực kha khá về Toàn cầu và Chân Đế là biết sự thực tuyệt đối về Toàn cầu.

Bài viết được lượt trích từ Vi Diệu Pháp Giảng Giải

– Pháp Thoại (Chân Đế & Tục Đế – Ni Sư Liễu Pháp giảng 11.03.18)

Nguồn: coinguonhanhphuc.blogspot.com

Trên đây là nội dung về Mày mò về thuyết lí Nhì Đế – Chân Đế và Tục Đế được nhiều bạn đọc ân cần ngày nay. Chúc quý bạn đọc thu được nhiều tri thức quý báu qua bài viết này!

Xem thêm  Các cấp độ của định trong thiền 2022

Tham khảo bài khác cùng phân mục: https://muonmau.vn/huyen-bi-tam-linh/minh-triet-thien-dinh

Từ khóa kiếm tìm: Mày mò về thuyết lí Nhì Đế – Chân Đế và Tục Đế

Thông tin khác

+

Mày mò về thuyết lí Nhì Đế – Chân Đế và Tục Đế

#Tìm #hiểu #về #học #thuyết #Nhì #Đế #Chân #Đế #và #Tục #Đế

Mày mò về thuyết lí Nhì Đế – Chân Đế và Tục Đế
by
Hoa Sen Phật
16/05/2018
in
Kiến Thức, Triết Học 0
Thuyết lí Nhì Đế nói về 2 pháp Tục Ðế và Chân Ðế bao hàm toàn vẹn tất cả các pháp trong trần thế. Trong Phật Giáo, Thiền chỉ và Thiền quán là 2 pháp hành rất quan trọng. Đặc thù, nhân vật của Thiền quán là Pháp Chân Đế và nhân vật của Thiền chỉ là Pháp Tục Đế hay Pháp Chế Định.Bởi vậy, người học Phật cần phải phân biệt rõ thế nào là giả thiết (tục đế), thế nào là thật thể (chân đế). Ðâu là hữu vi, đâu là vô vi để ko có sự lầm lẩn, chấp “ngón tay là mặt trăng”. Đối với người hành thiền tứ niệm xứ thì vấn đề càng quan trọng hơn, vì hành thiền minh sát là quán xét để thấu triệt thực chất thật thể của các pháp, thì lúc ấy mới hành thiền tứ niệm xứ đúng được.Nội dung bài viết
Chân Đế là gì?Tục Đế là gì?Danh chế địnhNghĩa chế địnhĐại Đức Nguyên Tuệ giảng về thuyết Nhì ĐếChân Đế là gì?Chân Đế (Paramattha Sacca) là chân lý tối thượng, sự thực tuyệt đối hay thực tại rốt ráo và ko bao giờ chỉnh sửa (Parama aviparito): Ko chỉnh sửa ở đây ko có tức là thường hằng, bình ổn, nhưng nó có tức là sớm muộn giống nhau ko sai khác.Dĩ vãng như thế nào thì hiện nay và mai sau cũng như thế đấy. Do ấy được gọi là chân như (chân: sự thực; như: ko chỉnh sửa). Thí dụ “các Pháp do duyên sanh thì các Pháp ấy do duyên diệt, cái gì có sanh thì cái ấy phải diệt.”  Bên cạnh đó, về mặt chiết tự ta có thể hiểu (chân: sự thực, đế: sự thực) chân đế là sự thực của sự thực, là thực thể của tục đế.Theo Vi Diệu Pháp có tất cả là 4 thực thể của các pháp:Tâm (Citta): thành phần tri giác của chúng sanh.Sở hữu tâm (Cetasika): thành phần lệ thuộc của tâm.Sắc pháp (Rūpa): thành phần vật chất, vô tri.Nát bàn (Nibāna): bản thể tịch tịch, hoàn thành sự sinh diệt của Danh Sắc.– Tâm (Citta), Sở hữu tâm (Cetasika) và Sắc pháp (Rūpa) gọi là pháp hữu vi (Saṅkhāra).
– Niết Bàn (Nibāna) được gọi là pháp vô vi (Asaṅkhāra).Tục Đế là gì?Tục Đế (Sammuti Sacca) là sự thực mang tính chế định, có tức là sự thực thông thường do thế tình đặt ra, chỉnh sửa theo thời kì, môi trường hay số đông nào ấy nên có lúc đúng lúc ko. Thí dụ như lúc nói ở Việt Nam tài xế lái xe phải đi bên phải là đúng luật, còn bên Úc thì bên trái là đúng luật. Tương tự, nó chỉ đúng ở vị trí hay thời khắc nào ấy thôi.Chữ Sammuti Sacca còn được các dịch giả dịch bằng những danh từ không giống nhau như:
Chế định: ngôn từ để chỉ định vật gì định đặt.Mặc ước: ước định, định nghĩa về vật gì.Thi thiết: đặt bày ngôn từ diễn tả các sự vật…Mặc dầu được dịch với nhiều danh từ, mà tựu chung thì Tục đế là các ngôn từ được định đặt ra để diễn tả các sự vật. Pháp Tục Ðế được chia ra làm 2 loại chế định: Danh chế định (Nāmapaññatti) và nghĩa chế định (Atthapaññatti).Trong xã hội người ta quy định vật này vật kia, người này người kia để dễ phân biệt như nhà lầu, xe hơi, ông A, bà B…thì gọi là danh chế định (danh xưng), lúc đề cập danh chế định thì người liền liên tưởng tới vật được mô tả thì gọi là nghĩa chế định.Thí dụ như đề cập trái chanh là đề cập 1 vật có hiện hữu (Paramattha), tên gọi trái chanh là danh chế định và hình ảnh trái chanh hiện lên trong đầu là nghĩa chế định (Atthapaññatti).1 tỉ dụ khác, chữ “giận” là tiếng nói, nó là danh chế định. Lúc đề cập “giận” là tưởng tượng tới 1 cơn giận đã xảy ra trong dĩ vãng thì gọi là định nghĩa. Còn ngay trong thực tại nhưng ta đang sân giận nghĩa là cơn giận đang hiện hữu là sự thực chân đế Paramattha.Lúc hành thiền thì ngay thực tại thì ko có giận mà cứ nghĩ tới chuyện bữa qua mình giận người nào ấy, rồi nhớ tới tình trạng giận như thế nào thì hình ảnh giận chỉ là định nghĩa nhưng thôi. Bởi vậy có thể nói Chân Đế là bản thể của Tục Đế.Danh chế địnhDanh chế định (Nāmapaññatti) rất nhu yếu trong xã hội, trong Phật giáo được phân ra làm 6 loại:1. Danh chân chế định (Sāvijjamāna paññatti): là những danh từ chỉ thực tánh Chân Đế, những danh từ dùng để diễn tả Pháp Chân Đế.Thí dụ: Tâm, Sở hữu tâm, Sắc pháp, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Uẩn, Xứ, Giới, Ðế, Niết Bàn…2. Phi danh chân chế định (Avijjamāna paññatti): là những từ dùng để diễn tả Pháp Tục Đế.Thí dụ: Cái nhà (vì cái nhà do hiệp thành từ nhiều nhân tố), tôi (tôi là ngũ uẩn), Chư thiên, Ma vương…3. Danh chân, phi danh chơn chế định (Vijjāmāna avijjāmāna paññatti): là những danh từ ghép, chữ trước chỉ vật có thật (Pháp Chân Đế), chữ sau chỉ vật theo qui ước (Pháp Tục Đế).Thí dụ: Tâm tôi (tâm thì có, còn tôi thì ko có), tiếng radio, mùi sầu riêng…tiếng, mùi là những danh từ chỉ vật có thật (chân đế) – tôi, radio, sầu riêng là những danh từ giả thiết (tục đế).4. Phi danh chân, danh chân chế định (Avijjāmāna vijjāmāna paññatti): là những danh từ ghép, tiếng trước thuộc về ngôn từ giả thiết (Pháp Tục Đế), tiếng sau thuộc về những danh từ chỉ vật có thật (Pháp Chân Đế).Thí dụ: Tôi sân, nó có tâm tham…(Tôi, nó là giả mạo ko có thật – sân, tâm tham là những tình trạng có thật.)

Xem thêm  Tiểu sử Đức Liên Hoa Sanh (Kim Cang Thượng Sư) 2022

5. Danh chân, danh chân chế định (Vijjāmāna vijjāmāna paññatti): là những danh từ ghép, tiếng trước và tiếng sau đều chỉ những sự vật có thật.Thí dụ: Tâm Tham, Nhãn Thức, Thọ Lạc…(Tâm, Tham, Nhãn, Thức, Thọ, Lạc đều là những sự vật có thật)6. Phi danh chân, phi danh chân chế định (Avijjāmāna avijjāmāna paññatti): là những danh từ ghép, trong ấy tiếng trước và tiếng sau đều chỉ những sự vật giả mạo.Thí dụ: loài người, người đời, trời đất, cha con, ông cháu, nhà tôi, xe tôi…những danh từ ấy diễn tả những sự vật ko có thật.Nghĩa chế địnhNghĩa chế định (Atthapaññatti) gồm có 7 loại định nghĩa như sau:1. Vẻ ngoài chế định (Santhānā paññatti): là những danh từ dùng để diễn tả hình dạng của sự vật như núi cao, biển rộng, hố sâu, sông dài, bàn tròn, người lanh lẹ….2. Hiệp thành chế định (Samūha paññatti): những danh từ chỉ các sự vật hiện hữu bởi sự của nhiều vật không giống nhau như cái nhà là sự liên kết bởi nhiều nhân tố như rui, mè, kèo, cột…xe (sự liên kết bởi sườn, bánh, tay đua, …), gia đình (sự liên kết bởi cha, mẹ, con cái), người (sự liên kết của ngũ uẩn), cái bàn, cái ghế, non sông…3. Chúng sinh chế định (Satta paññatti): là những danh từ dùng để chỉ những sinh vật có thức tánh, mạng căn như nhân loại, Chư Thiên…Phân tách ra thì tất cả chúng sanh có thức tánh đều có ngũ uẩn, mà vì có những đặc tính hình dạng giống nhau nhưng phân biệt người, loài vật, chư thiên…4. Phương hướng chế định (Disā paññatti): là những danh từ dùng để diễn tả về phương hướng như Ðông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới…Thí dụ người hầu Sydney thì Brisbane là hướng Bắc, Melbourne là hướng Nam… Còn như người hầu Melbourne thì Brisbane, Sydney là hướng Bắc còn Adelaide là hướng Nam…5. Thời kì chế định (Kāla paññatti): là những danh từ dùng để chỉ 1 thời khắc nào ấy như buổi sáng, buổi tối, Xuân, Hạ, Thu, Ðông…Thí dụ như người ta lấy 1 vòng quay trái đất tính 24 giờ (1 ngày 1 đêm).6. Hư vô chế định (Ākāsa paññatti): là những danh từ dùng để diễn đạt những chỗ trống, kẻ hở, hư vô như hang, hố, huyệt, ao, đầm…7. Hình tướng chế định (Nimitta paññatti): cũng gọi là Tiêu Biểu chế định, là những danh từ diễn tả 1 sự vật điển hình, biểu tượng như tượng trưng lá cờ, non sông, bảng hiệu…hay các đề mục tu Chỉ Tịnh như Ðất, Nước, Lửa, Gió, xanh, vàng…Đại Đức Nguyên Tuệ giảng về thuyết Nhì ĐếChân đế và Tục đế là những định nghĩa hiện ra về sau, nó ko có trong các bộ kinh Nikaya, tức là ko do Phật nói. Kinh điển có đề cập Đế, đề cập Chân Lý hay Sự Thật phổ thông nhưng các bậc Thánh đã tỉnh ngộ, ấy là Tứ Thánh Đế bao gồm Khổ Đế, Tập Đế, Đạo Đế và Diệt Đế.Tương tự Phật đề cập Tứ Đế chứ chẳng hề là Nhì Đế. Nhì Đế bao gồm Tục đế và Chân đế là quan niệm của thiên hạ sau và các quan niệm ấy ko ăn khớp gì với Tứ Đế.Tục Đế được hiểu là “sự thực kha khá” và Chân Đế được hiểu là “sự thực tuyệt đối”. Trong cách hiểu tương tự đã có sự tranh chấp. Nếu đã là sự thực, là chân lý thì chỉ độc nhất có 1 sự thực, chứ chẳng thể nào có 2 sự thực kha khá và tuyệt đối được.Nếu hiểu sự thực kha khá là gần với sự thực, thì nó đâu phải là sự thực, cho dù nó gần sự thực bao lăm đi nữa thì nó vẫn chẳng hề là sự thực. Hiểu Tục Đế và Chân Đế tương tự là do sự tương đồng giữa Thực tại và Toàn cầu, bắt nguồn từ tinh thần nhì nguyên của nhân loại có nội dung là Bản ngã và Toàn cầu.Chủ thể biết là Bản ngã và Nhân vật được biết là Toàn cầu, vì vậy mới nảy sinh định nghĩa: Tục Đế là biết về sự thực kha khá về Toàn cầu và Chân Đế là biết sự thực tuyệt đối về Toàn cầu.Bài viết được lượt trích từ Vi Diệu Pháp Giảng Giải– Pháp Thoại (Chân Đế & Tục Đế – Ni Sư Liễu Pháp giảng 11.03.18)Nguồn: coinguonhanhphuc.blogspot.comBài liên can sẽ được cập nhật sau! Tags: chân đếthuyết nhì đếtục đế
Share1Tweet

Bạn vừa xem nội dung Mày mò về thuyết lí Nhì Đế – Chân Đế và Tục Đế. Chúc bạn vui vẻ

You may also like

Quan Thế Âm Bồ tát là ai? Nguồn gốc và ý nghĩa hình tượng 2022

Hãy cùng Muôn Màu theo dõi nội dung